STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:05

 
Försäljning av mineralgödsel 2012/13
Fertilizer sales during 2012/13
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Mellan den 1 juli 2012 och den 30 juni 2013 såldes i Sverige 680 011 ton mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk, vilket är i nivå med genomsnittet för de fem föregående åren och en ökning med 11 % jämfört med gödselåret 2011/12.

Enkla kvävegödsel utgjorde 54 % av den totala sålda mängden gödselmedel, medan NPK-gödsel stod för 41 %. Bland de enkla kvävegödslen stod gödselmedel med 24–30 % kväveinnehåll för 84 % av den sålda vikten, medan försäljningen av NPK-gödsel var jämnare fördelat mellan sorter med olika näringskomposi­tion.

Medan 59 % av kvävet såldes i form av enkla kvävegödsel, återfanns huvuddelen av den sålda fosforn och kaliumet i sammansatta gödselmedel, framför allt i NPK-gödsel. Den genomsnittliga halten av respektive näringsämne i enkla kväve-, fosfor- och kaliumgödsel var 26,2; 20,0 respektive 33,4 viktprocent. I de sammansatta gödselmedel som innehöll respektive näringsämne var den genomsnittliga halten kväve 22,1 viktprocent, medan halten av fosfor och kalium var i genomsnitt 3,9 respektive 7,6 viktprocent.