STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:05

 

Försäljning av mineralgödsel 2012/13

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Försäljning av mineralgödsel
Näringsinnehåll

Bra att veta

Rapporten framför dig beskriver försäljningen av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk i Sverige under ”gödselåret” 2012/13, det vill säga mellan den 1 juli 2012 och den 30 juni 2013. Statistiken redo­visar sålda mängder gödsel uppdelat på olika typer av gödselmedel, men också mängder rena närings­ämnen. För att kunna få en relativ bild av 2012/13 års försäljning visas också jämförbara data för tidigare gödselår, som längst tillbaka till 1983/84.

Det är viktigt att hålla i åtanke att de resultat som visas här gäller försäljningen av gödselmedel, vilket inte är direkt jämförbart med användningen, även om försäljning och användning har skiljt sig åt med mindre än 10 % under det senaste decenniet. Det är också viktigt att veta att termen ”mineralgödsel” inte in­kluderar stallgödsel.

Resultaten som presenteras gäller makronäringsämnena kväve (N), fosfor (P), kalium (K) och svavel (S). Många av de gödselmedel som säljs innehåller i olika utsträckning även andra makro- och mikronäringsämnen som kalcium, magnesium, mangan och bor. Det är den totala sammansättningen av ett gödselmedel som styr användning och inköp, varför det kan vara svårt att dra slutsatser om olika gödselsammansättningars specifika betydelse utifrån de data som presenteras här. Man bör också ha i åtanke att olika grödor kräver olika näringstillsatser, och att olika mark- och tillväxtförhållanden kan leda till specifika näringsbehov olika år.

Försäljning av mineralgödsel

Den totala svenska försäljningen av mineralgödsel uppgick till 680 011 ton under gödselåret 2012/13, en ökning med 11 % jämfört med föregående gödselår och i nivå med den genomsnittliga försäljningen under de fem närmast föregående åren (Figur A). Sedan mitten av 1980-talet har försäljningen minskat med 57 % räknat i vikt gödsel.

Enkla gödselmedel – som enbart innehåller ett av de tre näringsämnena kväve, fosfor eller kalium  – stod för 56 % av den sålda vikten under 2012/13, medan sammansatta gödselmedel (som innehåller minst två av de tre ovanstående näringsämnena) stod för resterande 44 %. Andelen enkla gödselmedel har varierat mellan 48 viktprocent under gödselåret 1983/84, till 65 viktprocent 1992/93.

Figur A. Fördelning av sålda gödselmedelstyper mellan 1983 och 2013

Enkla kvävegödsel och sammansatta NPK-gödsel utgjorde den absoluta huvuddelen av de sålda gödselmedlen. Medan de enkla kvävegödslen stod för 54 % av den totala sålda vikten, stod NPK-medlen för 41 %. Återstående 5 viktprocent bestod främst av andra sammansatta gödselmedel, samt i lägre grad av enkla fosfor-, kalium- och svavelgödsel.

Bland de enkla kvävegödslen utgjorde gödselmedel med ett viktmässigt kväveinnehåll på 24–30 % strax över 84 % av försäljningen , medan gödsel med 15–16 % kväveinnehåll stod för 10 %, och medel med 32–38 % kväve för 5 % av den sålda vikten. Det enkla fosforgödslet bestod under gödselåret 2012/13 helt och hållet av P 20 superfosfat. Det enkla kaliumgödslet bestod till två tredjedelar av medel med 25 viktprocent kalium, medan återstående tredjedel i huvudsak var medel med 50 viktprocent kalium. Av den förhållandevis blygsamma mängden rent svavelgödsel som såldes under 2012/13 bestod allt av gödselmedel med 12–13 viktprocent svavel.

Över 90 % av de sammansatta medlen som såldes under gödselåret 2012/13 var NPK-gödsel med varierande sammansättning. Totalt såldes 281 249 ton NPK-gödsel, en ökning med 11 % jämfört med de fem före­gående årens genomsnitt. NPK-gödsel med en sammansättning av 20–22 % N, 3–4 % P och 9–10 % K utgjorde strax under en fjärdedel av den sålda mängden NPK-medel, medan gödsel med en sammansättning av 24–25 % N, 2–4 % P och 5–6 % K samt 27–28 % N, 3 % P och 4–5 % K stod för cirka en femtedel vardera. De olika NPK-formuleringarnas andel av försäljningen har varierat påtagligt över tid (Figur B).

Figur B. Försäljningsandel av olika NPK-gödsel 2003–2013

Andel av försäljning i viktprocent

Bland NP-gödslen minskade andelen medel med 11–12 % N och 22–27 % P från 95 till 76 % av de sålda medlen mellan 2011/12 och 2012/13. Gödselmedel med 20–27 % N och 2–5 % P ökade tvärtom från blygsamma 1 % gödselåret 2011/12, till 19 % under 2012/13. Totalt såldes 9 278 ton NP-gödsel 2012/13, en ökning med 44 % jämfört med föregående gödselår men en minskning med 16 % jämfört med genomsnittet för de fem närmast föregående gödselåren.

Mängden sålda PK-gödsel var i princip oförändrat 2012/13 jämfört med närmast föregående gödselår och stannade på 7 641 ton. Försäljningen av PK-gödsel domineras helt av medel med fosfor- och kaliumandelar om 11 respektive 21 viktprocent, som utgjorde 99,5 % av den totala sålda mängden.

Den uppmätta försäljningen av gödselmedel tillåtna i ekologisk odling uppgick 2012/13 till 28 250 ton, en minskning med 17 % jämfört med året innan, men en ökning med 9 % jämfört med genomsnittet för de fem närmast föregående gödselåren. Eftersom det är oklart om all försäljning omfattas av statistiken, bör dessa uppgifter betraktas som osäkra.

Försäljningen av gödselmedel påverkas av många faktorer, såsom mängden åkermark, gödselpris, grödsammansättning och gödseloptimeringar (med avseende på avkastning, pris och näringsförluster). Som jämförelse minskade arealen åkermark med 11 % mellan åren 1983 och 2013. Priset på gödnings- och jordförbättringsmedel ökade med 44 % mellan 1995 och 2013, men minskade med 9 % mellan 2012 och 2013 (ej inflations­justerat).

Näringsinnehåll

Den totala mängden kväve i alla sålda gödselmedel under gödselåret 2012/13 var 161 050 ton, medan motsvarande mängd för fosfor, kalium och svavel var 11 858 ton, 25 779 ton respektive 23 121 ton. De sålda mängderna ökade med 9, 14, 20 och 24 % för N, P, K respektive S jämfört med året före. I jäm­förelse med genomsnittet för de fem närmast föregående gödselåren var mängden sålt N oförändrad, medan mängderna P, K och S ökade med 12, 10 respektive 8 %.

Av den totala mängden kväve såldes 59 % i enkla gödselmedel, som hade en genomsnittlig kvävehalt om 26,2 %, medan samma halt i de sammansatta gödselmedlen som innehöll kväve uppgick till 22,1 %. För fosfor och kalium återfanns den absoluta majoriteten – 99 respektive 86 % – av den sålda näringen i sammansatta gödselmedel, framför allt i NPK-gödsel. Den genomsnittliga fosforhalten var 20,0 % i enkla fosforgödsel och 3,9 % i de sammansatta gödsel där fosfor ingick. För kalium var den genomsnittliga halten 33,4 % i enkla gödselmedel och 7,6 % i de sammansatta medel som innehöll just kalium. Av den totala mängden såld svavel återfanns 59 % i enkla gödselmedel, framför allt i enkla kvävegödsel. Av de återstående 41 procenten fanns den absoluta majoriteten i NPK-gödsel.