STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:05

 

Försäljning av mineralgödsel 2012/13

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

 

Statistiken redovisar försäljningen av mineralgödsel och gödselmedel godkända för ekologisk odling till yrkesmässigt jord- och trädgårdsbruk i Sverige under perioden 1 juli 2012 till och med 30 juni 2013. Data samlades in genom en frivillig enkätundersökning till alla kända tillverkare, importörer och återförsäljare av ovan nämnda gödseltyper. I enkäten efterfrågades importerad eller tillverkad mängd av enskilda gödselmedel, den länsvisa försäljningen, samt gödselmedlens sammansättning med avseende på kväve-, fosfor-, kalium- och svavelinnehåll, samt i förekommande fall kadmiumhalt. I årets undersökning samlades data in från 49 företag, av vilka ett fåtal var dominanta och stod för mer än 95 % av den totala försäljningen. Den slutliga statistiken baseras – efter rensning av dubbelredovisning orsakad av många försäljningsled – på data från ett tjugotal företag.

Vissa företag som tidigare redovisat import av gödselmedel till Sverige har inte kunnat nås, eller har inte velat redovisa sin försäljning i årets undersökning, varför statistiken i viss mån kan underskatta den totala försäljningen. Med dessa företags tidigare försäljning i åtanke, torde denna underskattning dock vara försumbar. I den mån direktimport av gödselmedel förekommer vid sidan av de officiella kanalerna, redovisas denna inte i statistiken. I utredningen ”Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?” (SOU 2003:9) uppskattas sådan illegal införsel till knappt 5 % av den totala försäljningen.

Annan statistik

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2012/13, MI 30 SM 1401

Gödselmedel i jordbruket 2010/11, MI 30 SM 1203

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2011, MI 40 SM 1301

Utsläpp av ammoniak till luft i Sverige 2009, MI 37 SM 1101

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog 2012, MI 30 SM 1303

Jordbruksmarkens användning 2013. Slutlig statistik, JO 10 SM 1401