STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:01

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2014

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater, samt vagnar
Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar årligen statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på försäljningssiffror från ett urval av företag som är relativt konstant från år till år. Förändringen i försäljning för företagen i urvalet används för att skriva fram värdet för de övriga företagens försäljning de år som bara urvalsundersökningen görs. Ur-valets försäljning beräknas utgöra cirka 80 % av den totala populationens försäljningsvärde. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2014 baseras på en urvalsundersökning.

Traktorer

Investeringarna i traktorer ökade från 1 994 miljoner år 2013 till 2 335 miljoner kronor år 2014, en uppgång om 17 %. De utgör cirka 39 % av jordbrukets totala investeringar i maskiner och redskap, något mer än genomsnittligt sedan 1970 och hela 5 % mer än 2013. Antalet försålda traktorer minskade dock något. Snitteffekten hos en såld traktor var 142 hästkrafter, 10 hästkrafter mer än föregående år. Den genomsnittliga sålda traktorn 2014 var alltså betydligt dyrare och starkare än år 2013. Försäljningen i kategorin
Övrigt för traktorer sjönk med nästan två tredjedelar, från 22 miljoner kronor 2013 till 8 miljoner 2014. Den nedåtgående trenden har varit stark i denna kategori sedan toppen år 2011, då de uppgick till 42 miljoner kronor. Enligt branschorganisationen Maskinleverantörerna beror det på att denna typ av redskap i allt högre grad beställs direkt från fabrik och inte går via leverantörer, så det kommer inte med i statistiken. Alltså är sannolikt kategorin ”Övrigt för traktorer” underskattad.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Investeringarna i jordbearbetningsredskap sjönk med 1 % till 251 miljoner kronor år 2014.
Investeringarna har legat relativt stabilt kring denna nivå de senaste fyra åren och det var den enda produktkategori där de ökade under 2013. Redskap för sådd och spridning såldes till ett värde av 331 miljoner kronor under året, en ökning om 2 % jämfört med föregående år. Även investeringarna i denna produktkategori tycks ha stabiliserat sig efter ovanligt höga investeringar år 2007 och 2008.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

Investeringarna i Redskap för skörd och tröskning har legat i en nedåtgående trend sedan 2011 och sjönk år 2014 med 3 % till 978 miljoner kronor. Inom kategorin Redskap för rotfrukter har det skett en ökning om 69 procent sedan föregående år, från 24 till 40 miljoner kronor.

Transportredskap och lastapparater, samt vagnar

Investeringarna i Transportredskap och lastapparater minskade till 556 miljoner kronor. Ökningen år 2012 berodde sannolikt på förändrade beräkningsmetoder så troligen är det tredje året i följd som investeringarna minskar i denna kategori. Investeringarna i vagnar har däremot ökat med 4 % till 256 miljoner
kronor, jämfört med 2013.

Mjölknings- och stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning

Investeringarna i mjölkningsutrustning sjönk för andra året i rad, med 14 % och låg 2014 på 156 miljoner kronor. Det är den lägsta investeringsnivån sedan 2006. Investeringarna i stallutrustning och övrig inomgårdsutrustning sjönk även de, med 4 % till 408 miljoner kronor. Investeringarna i torkar och kvarnar ökade något och uppgick till 222 miljoner kronor. Investeringarna i denna produktkategori har varit
relativt stabila det senaste decenniet. Investeringarna i redskap för grundförbättring ökade från 2 till 3 miljoner kronor år 2014. I denna kategori är investeringarna så små att de kan variera kraftigt mätt i procent från år till år. Investeringarna i skogs- och trädgårdsredskap ökade med 7 % till 276 miljoner kronor, men det var inte tillräckligt för att nå upp till den tidigare stabila nivån över 300 miljoner där de befann sig före nedgången 2013. I investeringar i redskap för underhåll och rengöring skedde inga stora förändringar år 2014. De ökade med 2 % gentemot föregående år, till 130 miljoner kronor.