STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2016:01

 

Försäljning av mineralgödsel 2014/15

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Försäljning av mineralgödsel
Näringsinnehåll

Bra att veta

Den här statistikrapporten beskriver försäljningen av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk i Sverige under ”gödselåret” 2014/15, det vill säga mellan den 1 juli 2014 och den 30 juni 2015. Statistiken redo­visar sålda mängder gödsel uppdelat på olika typer av gödselmedel, men också mängder närings­ämnena kväve, fosfor, kalium och svavel (N, P, K och S). För att kunna få en relativ bild av 2014/15 års försäljning visas också jämförbara data för tidigare gödselår, som längst tillbaka till 1983/84.

Det är viktigt att hålla i åtanke att de resultat som visas här gäller försäljningen av gödselmedel, vilket inte är direkt jämförbart med användningen, även om försäljning och användning har skiljt sig åt med mindre än 10 % under det senaste decenniet. Det är också viktigt att veta att termen ”mineralgödsel” inte in­kluderar stallgödsel.

Eftersom användningen av mineralgödsel styrs av många faktorer, kan variationer i försäljningen ha många orsaker. Användningen styrs bland annat av mark- och tillväxtförhållanden, grödsammansättning, förväntad avkastning, odlingsform och gödselpris.

Försäljning av mineralgödsel

Den totala svenska försäljningen av mineralgödsel uppgick till 781 439 ton under gödselåret 2014/15, vilket var 13 % högre än den genomsnittliga försäljningen under de fem närmast föregående åren och den högsta sedan gödelåret 2007/08 (figur A, tabell 1). Trots detta var försäljningen bara hälften så stor som 1983/84.

Enkla gödselmedel (som enbart innehåller ett av de tre näringsämnena kväve, fosfor eller kalium) stod för 62 % av den sålda vikten under 2014/15, medan sammansatta gödselmedel (som innehåller minst två av de tre ovanstående näringsämnena) stod för resterande 38 %. Andelen enkla gödselmedel har varierat mellan som minst 48 viktprocent under gödselåret 1983/84, till som mest 65 viktprocent 1992/93.

 

Figur A. Fördelning av sålda gödselmedelstyper mellan 1983 och 2015

 

Enkla kvävegödsel och NPK-gödsel utgjorde den absoluta huvuddelen av de sålda gödselmedlen. Medan de enkla kvävegödslen stod för 61 % av den totala sålda vikten, stod NPK-medlen för 35 %. Återstående 4 viktprocent bestod främst av andra sammansatta NP- och PK-gödsel (tabell 1 & 2).

Försäljningen av enkla kvävegödsel uppgick till 479 226 ton 2014/15, vilket var 20 % högre än genomsnittet för de föregående fem åren och en ökning med 9 %  sedan 2013/14. Ökningen berodde i huvudsak på en ökad försäljning av gödselmedel med 24–30 % kvävehalt, som utgjorde 87 % av de sålda enkla kvävegödslen.

Det enkla fosforgödslet bestod under gödselåret 2014/15 till 98 % av P 20 superfosfat, precis som försäljningen av enkelt kaliumgödsel till 98 % bestod av medel med 50 viktprocent kalium. Av den förhållandevis blygsamma mängden rent svavelgödsel som såldes under 2014/15 bestod över 99 % av medel med 12–13 viktprocent svavel.

Drygt 91 % av de sammansatta medlen som såldes under gödselåret 2014/15 var NPK-gödsel med olika sammansättning. Totalt såldes 269 805 ton NPK-gödsel, vilket var i linje med genomsnittet för de fem före­gående åren, men en minskning med 8 % jämfört med 2013/14. De olika NPK-gödslens andel av försäljningen har varierat påtagligt över tid, men har varit relativt likartad under de senaste fyra gödselåren (figur B, tabell 2).

 

Figur B. Försäljningsandel av olika NPK-gödsel 2003–2015


 

 

Försäljningen av NP-gödsel uppgick till 8 297 ton under 2014/15, en ökning 48 % jämfört med föregående år men i linje med genomsnittet för de fem föregående åren. Knappt 97 % av de sålda NP-gödslen utgjordes av medel med 11–12 viktprocent kväve och 22–27 viktprocent fosfor (tabell 2).

Mängden sålda PK-gödsel ökade med 41 % mellan gödselåren 2013/14 och 2014/15, till 13 509 ton, vilket var 77 % mer än genomsnittet för de fem föregående åren. Försäljningen av PK-gödsel bestod i princip helt av medel med fosfor- och kaliumandelar om 11 respektive 21 viktprocent, som utgjorde mer än 99 % av den totala sålda mängden.

Den uppmätta försäljningen av gödselmedel tillåtna i ekologisk odling uppgick 2014/15 till 26 909 ton, vilket är i linje med genomsnittet för de fem närmast föregående gödselåren (tabell 2). Eftersom det är oklart om all försäljning fångats upp i statistiken, bör dessa uppgifter betraktas som osäkra. Man ska också vara medveten om att vissa av dessa gödselmedel också används inom den konventionella odlingen.

Försäljningen av gödselmedel påverkas av många faktorer, såsom mängden åkermark, gödselpris, grödsammansättning och gödslingsoptimeringar (med avseende på avkastning, pris och näringsförluster). I jämförelse med genomsnittet för de fem föregående åren var arealen åkermark 1 % mindre 2015, medan avkastningen för höstvete 20 % var högre och priset på gödnings- och jordförbättringsmedel var 5 % högre (nominella priser).

Näringsinnehåll

Den totala mängden kväve i alla sålda gödselmedel under gödselåret 2014/15 var 190 228 ton, medan motsvarande mängd för fosfor, kalium och svavel var 12 482 ton, 25 471 ton respektive 27 517 ton (tabell 3). Den sålda mängden N var 15 % högre än genomsnittet för de fem föregående åren, medan försäljningen av P, K och S var 15 %, 8 % respektive 27 % högre (tabell 5).

Av den totala mängden kväve såldes drygt 67 % i enkla kvävegödselmedel, som hade en genomsnittlig kvävehalt om 26 %, medan knappt 32 % av den totala kvävemängden såldes i NPK-medel, som hade en genomsnittlig kvävehalt på 22 %. För fosfor och kalium återfanns 97 respektive 91 % av den sålda näringen i sammansatta gödselmedel, framför allt i NPK-gödsel (tablå A, tabell 3–5).

 

Tablå A. Näringsämnenas fördelning i olika gödseltyper

Gödseltyp

Kväve

Fosfor

Kalium

Svavel

Enkla N-gödsel

67,4 %

0,0 %

0,0 %

64,8 %

NPK-gödsel

31,7 %

69,8 %

77,2 %

33,9 %

Övriga gödseltyper

0,9 %

30,2 %

22,8 %

1,3 %

Totalt

100 %

100 %

100 %

100 %

 

 

Den genomsnittliga halten fosfor i de sammansatta gödsel där fosfor ingick var 4,1 %. För kalium var den genomsnittliga halten knappt 50 % i enkla gödselmedel och 8,1 % i sammansatta medel med kaliuminnehåll. Av den totala mängden sålt svavel återfanns 65 % i enkla gödselmedel, framför allt i enkla kvävegödsel, medan 34 % återfanns i NPK-gödsel.