STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2017:01

 

Försäljning av mineralgödsel 2015/16

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Försäljning av mineralgödsel
Näringsinnehåll

Bra att veta

Den här statistikrapporten beskriver försäljningen av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk i Sverige under ”gödselåret” 2015/16, det vill säga mellan den 1 juli 2015 och den 30 juni 2016. Statistiken redo­visar sålda mängder gödsel uppdelat på olika typer av gödselmedel, men också rena mängder av närings­ämnena kväve, fosfor, kalium och svavel (N, P, K och S). För att kunna få en relativ bild av 2015/16 års försäljning visas också jämförbara data för tidigare gödselår, som längst tillbaka till 1983/84.

Det är viktigt att hålla i åtanke att de resultat som visas här gäller försäljningen av mineralgödsel, vilket inte är direkt jämförbart med användningen, även om försäljning och användning har skiljt sig åt med mindre än 10 % under det senaste decenniet. Det är också viktigt att veta att termen ”mineralgödsel” inte in­kluderar stallgödsel.

Eftersom användningen av mineralgödsel påverkas av många faktorer, kan variationer i försäljningen ha många orsaker. Användningen styrs bland annat av arealen utnyttjad åkermark, tillväxtförhållanden, grödsammansättning, förväntad avkastning, odlingsform och gödselpris. I jämförelse med genomsnittet för de fem föregående åren var arealen åkermark 1 % mindre 2016, medan avkastningen (hektarskörden) för höstvete var 12 % lägre och priset på gödnings- och jordförbättringsmedel var 15 % lägre (nominella priser).

Försäljning av mineralgödsel

Den totala svenska försäljningen av mineralgödsel uppgick till 792 635 ton under gödselåret 2015/16, vilket var 12 % högre än den genomsnittliga försäljningen under de fem närmast föregående åren och den högsta sedan gödselåret 2003/04 (figur A, tabell 1). Trots detta var försäljningen bara hälften så stor som 1983/84.

Enkla gödselmedel (som enbart innehåller ett av de tre näringsämnena kväve, fosfor eller kalium) stod för 60 % av den sålda vikten under 2015/16, medan sammansatta gödselmedel (som innehåller minst två av de tre ovanstående näringsämnena) stod för resterande 40 %. Andelen enkla gödselmedel har varierat mellan som minst 48 viktprocent under gödselåret 1983/84, till som mest 65 viktprocent under 1992/93.

 

Figur A. Fördelning av sålda gödselmedelstyper mellan 1983 och 2016

Figur A

 

Enkla kvävegödsel och NPK-gödsel utgjorde drygt 95 % av de sålda gödselmedlen. Medan de enkla kvävegödslen stod för 59 % av den totala sålda vikten, stod NPK-medlen för 36 %. Återstående knappa 5 viktprocent bestod främst av sammansatta NP- och PK-gödsel (tabell 1 & 2).

Försäljningen av enkla kvävegödsel uppgick till 469 761 ton under 2015/16, vilket var 14 % högre än genomsnittet för de föregående fem åren men en marginell minskning jämfört med 2015/16. Bland de enskilda typerna av gödselmedel utgjorde medel med 24–30 % kvävehalt den största andelen om 82 %, följt av medel med 15–16 % kvävehalt som utgjorde 13 % av den totala sålda mängden enkla kvävegödsel.

Försäljningen av enkelt fosforgödsel bestod under gödselåret 2015/16 till 95 % av P 20 superfosfat, medan försäljningen av enkelt kaliumgödsel till 72 % bestod av medel med 50 viktprocent kalium. Av den förhållandevis blygsamma mängden rent svavelgödsel som såldes under 2015/16 bestod 80 % av medel med 12–13 viktprocent svavel.

Knappt 92 % av de sammansatta medlen som såldes under gödselåret 2015/16 var NPK-gödsel med olika sammansättning. Totalt såldes 315 601 ton NPK-gödsel, vilket var 9 % högre än genomsnittet för de fem före­gående åren och 7 % högre än 2014/15. De olika NPK-gödslens andel av försäljningen har varierat påtagligt över tid, men har varit relativt likartad under de senaste fyra gödselåren (figur B, tabell 2).

 

Figur B. Försäljningsandel av olika NPK-gödsel 2003–2016

Figur B

 

Försäljningen av NP-gödsel uppgick till 9 264 ton under 2015/16, en ökning med 12 % jämfört med gödselåret 2014/15 och 23 % högre än genomsnittet för de fem föregående åren. Drygt 97 % av de sålda NP-gödslen utgjordes av medel med 11–12 viktprocent kväve och 22–27 viktprocent fosfor (tabell 2).

Mängden sålda PK-gödsel var 13 754 ton under gödselåret 2015/16, vilket var i princip densamma som 2014/15, men 54 % högre än genomsnittet för de fem föregående åren. Försäljningen av PK-gödsel bestod i princip helt av medel med fosfor- och kaliumandelar om 11 respektive 21 viktprocent, som utgjorde mer än 98 % av den totala sålda mängden.

Den uppmätta försäljningen av gödselmedel tillåtna i ekologisk odling uppgick 2015/16 till 27 741 ton, vilket är i linje med genomsnittet för de fem närmast föregående gödselåren (tabell 2). Eftersom det är oklart om all försäljning fångats upp i statistiken, bör dessa uppgifter betraktas som osäkra. Man ska också vara medveten om att vissa av dessa gödselmedel också används inom den konventionella odlingen.

Näringsinnehåll

Den totala mängden kväve i alla sålda gödselmedel under gödselåret 2015/16 var 186 043 ton, medan motsvarande mängd för fosfor, kalium och svavel var 13 105 ton, 26 530 ton respektive 27 038 ton (tabell 3). Den sålda mängden N var 9 % högre än genomsnittet för de fem föregående åren, medan försäljningen av P, K och S var 15 %, 9 % respektive 18 % högre (tabell 5).

Av den totala mängden kväve såldes drygt 65 % i enkla kvävegödselmedel, som hade en genomsnittlig kvävehalt om 26 %, medan drygt 33 % av den totala kvävemängden såldes i NPK-medel, som hade en genomsnittlig kvävehalt på 22 %. För fosfor och kalium återfanns 99 respektive 91 % av den sålda näringen i sammansatta gödselmedel, framför allt i NPK-gödsel (tablå A, tabell 3–5).

 

Tablå A. Näringsämnenas fördelning i olika sålda gödseltyper

Gödseltyp

Kväve

Fosfor

Kalium

Svavel

Enkla gödselmedel

65,5 %

1,4 %

9,4 %

63,9 %

NPK-gödselmedel

33,5 %

71,1 %

77,3 %

35,1 %

Övriga sammansatta gödselmedel

1,0 %

27,5 %

13,3 %

1,1 %

Totalt

100 %

100 %

100 %

100 %

 

 

Den genomsnittliga halten fosfor i de sammansatta gödsel där fosfor ingick var 4,1 %. För kalium var den genomsnittliga halten knappt 42 % i enkla gödselmedel och 7,6 % i sammansatta medel med kaliuminnehåll. Av den totala mängden sålt svavel återfanns 64 % i enkla gödselmedel, framför allt i enkla kvävegödsel, medan 35 % återfanns i NPK-gödsel.