STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:02

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2015

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken
Skillnader från tidigare års undersökningar
 

Fakta om statistiken

Jordbruksverket redovisar regelbundet statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på en urvalsundersökning. Urvalet är relativt konstant från år till år, bara en liten del av företagen tillkommer eller försvinner. Förändringen i försäljning för företagen i urvalet används för att skriva fram värdet för de övriga företagens försäljning de år som bara urvalsundersökningen görs. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende 2015 baseras på en totalundersökning.

Undersökningarna riktar sig till tillverkare och importörer av lantbruksmaskiner i landet och mäter dessa företags leveranser till återförsäljare. Med viss tidsförskjutning svarar detta mot jordbrukarnas investeringar. Alla försålda maskiner är värderade till katalogpriser i jordbrukarled (exklusive moms). Undersökningen omfattar endast köp av nya maskiner och redskap. Redskap som används i huvudsak i jordbruket men även förekommer inom andra sektorer (t.ex. trädgårds- och skogsmaskiner) ingår i undersökningen. Vissa typer av större specialmaskiner som teleskoplastare och andra entreprenadmaskiner ingår med den del som sålts till jordbruket. Särskiljning av jordbrukets andel görs i samråd med berörda företag.

Skillnader från tidigare års undersökningar

Förändringar i 2003 års undersökning:

Inför 2003 års undersökning gjordes en genomgång av de lantbruksmaskiner som ingår i undersökningen. Äldre typer av maskiner som utgått ur sortimentet eller sålts endast i liten omfattning ersattes av nya, mer representativa produkter. Jämförbarheten på vissa varugrupper kan därmed bli något sämre då man jämför år från 2003 och framåt med åren före 2003. En ny post i undersökningen från 2003 är ”Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket”. Exempel på skogsredskap kan vara vedkapar/klyvar, motorsågar och griplastare för självavverkande jordbrukare. Trädgårdsredskap är exempelvis små traktorer, jordfräsar och sprutor avsedda för trädgårdsnäringen. År 2003 togs också posten ”Elmotorer och hydroforer” bort.
Samtliga totalsummor för åren innan 2003 (även urvalsundersökningarna) inkluderar denna post.

Förändringar i 2009 års undersökning:

Från undersökningen gällande år 2009 samlas data in på en högre aggregeringsnivå för att underlätta uppgiftslämnandet för berörda företag. Detta innebär dock att antal maskiner och/eller redskap inte alltid uppges, då flera olika typer av maskiner och/eller redskap i vissa fall hamnar under samma post.
Undantag är traktorer där antal fortfarande redovisas.

Förändringar i 2011 års undersökning:

Från och med undersökningen 2011 ingår inte längre “Övrigt för sådd och spridning” i kategorin
”Redskap för sådd och spridning”, efter att den för andra året i rad haft värdet noll.

Förändringar i 2012 års undersökning:

I 2012 års undersökning användes andra metoder för att imputera uteblivna svar än i 2009 års totalundersökning. År 2009 användes senast kända försäljningsvärden, som räknades upp med övriga aktörers utveckling, i de fall det var möjligt. När det inte var genomförbart användes istället genomsnittliga
försäljningsvärden för de produktkategorier de sålde. I undersökningen 2012 kunde inga tidigare värden användas, istället användes värden baserade på vilka produktkategorier företagen sålde samt hur dessa sålt hos de som valt att delta i undersökningen. För att få mer realistiska värden togs i beräkningen även hänsyn till företagens omsättning och vilka övriga produkter de sålde och det är det som skiljer under-sökningen 2012 från den som gjordes 2009. Detta har haft effekten att det ordinarie urvalets andel av den kända populationens försäljning har minskat. Utöver imputeringsmetodens effekter har andelen förstås även påverkats av att vissa företag försvunnit och andra tillkommit till populationen sedan 2009.

Fram till år 2008 utgjorde urvalets andel av populationens totala försäljningsvärde mellan  76 och 82 %, men 2009 till 2011 steg det till 88 %. I och med 2012 års undersökning är det nere på 80 % igen, som en naturlig följd av att bortfallet skattas högre.

En produktkategori har lagts till i beräkningarna år 2012, ”Okänt”. Här finns imputerade värden för
företag i populationen som inte svarat och vars produktsortiment är okänt. Värdet ingår endast i total-summan.

Precis som år 2012 så baseras 2015 års resultat på en totalundersökning av marknaden. Drygt 80 % av resultatet baseras på enkätsvar från företag i ramen. Resterande 20 % har imputerats. Beräkningar och imputeringar har utförts på samma sätt som år 2012. Därmed är resultaten från och med 2012 jämförbara med varandra men på grund av svårigheter att komma åt hela marknaden och göra träffsäkra skattningar bör förändringar mellan enskilda år tolkas med försiktighet. Fokus bör snarare ligga på investeringarnas långsiktiga utveckling.