STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:03

 

Försäljning av mineralgödsel 2017/18

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Försäljning av mineralgödsel
Näringsinnehåll

Bra att veta

Den här statistikrapporten beskriver försäljningen av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk i Sverige under ”gödselåret” 2017/18, det vill säga mellan den 1 juli 2017 och den 30 juni 2018. Statistiken redo­visar sålda mängder gödsel uppdelat på olika typer av gödselmedel, men också rena mängder av närings­ämnena kväve, fosfor, kalium och svavel (N, P, K och S). För att kunna få en relativ bild av 2017/18 års försäljning visas också jämförbara data för tidigare gödselår, som längst tillbaka till 1983/84.

Det är viktigt att hålla i åtanke att de resultat som visas här gäller försäljningen av mineralgödsel, vilket inte är direkt jämförbart med användningen, även om försäljning och användning har skiljt sig åt med mindre än 10 % under det senaste decenniet. Det är också viktigt att veta att termen ”mineralgödsel” inte in­kluderar stallgödsel.

Eftersom användningen av mineralgödsel påverkas av många faktorer, kan variationer i försäljningen ha många orsaker. Användningen styrs bland annat av arealen utnyttjad åkermark, tillväxtförhållanden, grödsammansättning, förväntad avkastning, odlingsform och gödselpris. Under år 2018 samverkade flera faktorer för att minska gödselförsäljningen; i jämförelse med genomsnittet för de fem föregående åren var avkastningen (hektarskörden) för höstvete på grund av torka hela 32 % lägre, medan priset på gödnings- och jordförbättringsmedel var 5 % högre (nominella priser), samtidigt som arealen åkermark var 1,3 % mindre.

Försäljning av mineralgödsel

Efter att ha ökat fem år i sträck, minskade den svenska försäljningen av mineralgödsel något mellan gödselåren 2016/17 och 2017/18. Den totala försäljningen uppgick till 799 156 ton under gödselåret 2017/18, vilket var 5 % lägre än försäljningen under 2016/17, men 4 % högre än den genomsnittliga försäljningen under de fem närmast föregående åren (figur A, tabell 1).

Enkla gödselmedel (som enbart innehåller ett av de tre näringsämnena kväve, fosfor eller kalium) stod för 61 % av den totala sålda vikten under 2017/18, medan sammansatta gödselmedel (som innehåller minst två av de tre ovanstående näringsämnena) stod för resterande 39 %. Andelen enkla gödselmedel har varierat mellan som minst 48 viktprocent under gödselåret 1983/84, till som mest 65 viktprocent under 1992/93.

 

Figur A. Fördelning av sålda gödselmedelstyper under gödselåren 1983/84 till 2017/18

Figur A

 

Viktmässigt sett utgjorde enkla kvävegödsel och NPK-gödsel 93 % av de sålda gödselmedlen. Medan de enkla kvävegödslen stod för 58 % av den totala sålda vikten, stod NPK-medlen för 35 %. Återstående 7 viktprocent bestod främst av enkla kaliumgödsel samt sammansatta NP- och PK-gödsel (tabell 1 & 2).

Försäljningen av enkla kvävegödsel uppgick till 464 946 ton under 2017/18, en påtaglig minskning jämfört med året innan, men något högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Bland de enskilda typerna av enkla kvävegödsel utgjorde medel med 24–30 % kvävehalt den i särklass största andelen om 82 %, följt av medel med 15–16 % kvävehalt som utgjorde 13 % av den totala sålda mängden enkla kvävegödsel.

Under gödselåret 2017/18 såldes knappt 1 000 ton enkelt fosforgödsel, vilket till 86 % bestod av P 20 superfosfat. Den sålda mängden enkelt kaliumgödsel ökade till mer än det tredubbla under 2017/18 jämfört med året innan, framför allt drivet av en ökad försäljning av medel med 12 viktprocent kalium. Totalt sett bestod försäljningen av enkla kaliumgödsel under 2017/18 till 75 % av medel med 12 viktprocent kalium och till 24 % av medel med 50 viktprocent kalium. Av den förhållandevis blygsamma mängden rent svavelgödsel som såldes under 2017/18 bestod 87 % av medel med 13 viktprocent svavel.

Knappt 90 % av de sammansatta medlen som såldes under gödselåret 2017/18 var NPK-gödsel med olika sammansättning. Totalt såldes 278 131 ton NPK-gödsel, vilket var 2 respektive 3 % lägre än genomsnittet för de fem före­gående åren och för gödselåret 2016/17. De olika NPK-gödslens andel av försäljningen har varierat påtagligt över tid, men har varit ganska likartad sedan några år tillbaka (figur B, tabell 2).

 

Figur B. Försäljningsandel av olika NPK-gödsel under gödselåren 2007/08 till 2017/18

Figur B

 

Försäljningen av NP-gödsel uppgick till 14 353 ton under 2017/18, vilket var något högre än året innan och hela 55 % högre än genomsnittet för de fem föregående åren. Drygt 98 % av de sålda NP-gödslen utgjordes av medel med 11–12 viktprocent kväve och 22–27 viktprocent fosfor (tabell 2).

Mängden sålda PK-gödsel var 14 442 ton under gödselåret 2017/18, vilket var så gott som oförändrat jämfört med 2016/17, men 23 % högre än genomsnittet för de fem föregående åren. Försäljningen av PK-gödsel bestod i princip helt av medel med fosfor- och kaliumandelar om 11 respektive 21 viktprocent, som utgjorde mer än 99 % av den totala sålda mängden.

Den uppmätta försäljningen av gödselmedel tillåtna i ekologisk odling uppgick under 2017/18 till 41 390 ton, vilket var 50 % högre än genomsnittet för de fem närmast föregående gödselåren (tabell 2). Eftersom det är oklart om all försäljning fångats upp i statistiken, bör dessa uppgifter betraktas som osäkra. Man ska också vara medveten om att vissa av dessa gödselmedel också används inom den konventionella odlingen.

Näringsinnehåll

Den totala mängden kväve i alla sålda gödselmedel under gödselåret 2017/18 var 184 187 ton, medan motsvarande mängd för fosfor, kalium och svavel var 14 279 ton, 29 246 ton respektive 30 190 ton (tabell 3). Den sålda mängden kväve var i princip densamma som genomsnittet för de fem föregående åren, medan försäljningen av fosfor, kalium och svavel var 12 %, 11 % respektive 16 % högre (tabell 5).

Av den totala mängden kväve såldes drygt 65 % i form av enkla kvävegödselmedel, som hade en genomsnittlig kvävehalt om 26 %, medan 33 % av den totala kvävemängden såldes i NPK-medel, som hade en genomsnittlig kvävehalt på 22 %. För fosfor och kalium återfanns 99 respektive 84 % av den sålda näringen i sammansatta gödselmedel, framför allt i NPK-gödsel (tablå A, tabell 3–5).

 

Tablå A. Fördelning av den totala sålda mängden enskilda näringsämnen i olika gödseltyper

Gödseltyp

Kväve

Fosfor

Kalium

Svavel

Enkla gödselmedel

65,4 %

1,3 %

16,5 %

68,2 %

NPK-gödselmedel

33,3 %

64,7 %

71,1 %

30,9 %

Övriga sammansatta gödselmedel

1,3 %

34,0 %

12,5 %

0,9 %

Totalt

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

 

Den genomsnittliga halten fosfor i de enkla gödselmedlen var 19,4 % under 2017/18, medan halten i de sammansatta gödselmedel där fosfor ingick var 4,6 %. För kalium var den genomsnittliga halten 21,0 % i enkla gödselmedel och 8,3 % i sammansatta medel med kaliuminnehåll.