STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:03

 

Försäljning av mineralgödsel 2017/18

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Omfattning och framställning
Annan statistik

Omfattning och framställning

Statistiken redovisar försäljningen av mineralgödsel samt av gödselmedel godkända för ekologisk odling till yrkesmässigt jord- och trädgårdsbruk i Sverige under perioden 1 juli 2017 till och med 30 juni 2018. Data samlades in genom en frivillig enkätundersökning till alla kända tillverkare, importörer och återförsäljare av ovan nämnda gödseltyper. I enkäten efterfrågades importerad eller tillverkad mängd av enskilda gödselmedel, den länsvisa försäljningen och gödselmedlens sammansättning med avseende på kväve-, fosfor-, kalium- och svavelinnehåll, samt i förekommande fall kadmiumhalt. I årets undersökning samlades data in från drygt 30 företag, av vilka ett fåtal var dominanta och stod för mer än 95 % av den totala försäljningen. Den slutliga statistiken baseras – efter rensning av dubbelredovisning orsakad av många försäljningsled – på data från drygt tio företag.

Vissa företag som tidigare redovisat import av gödselmedel till Sverige har inte kunnat nås, eller har inte velat redovisa sin försäljning i årets undersökning, varför statistiken i viss mån kan underskatta den totala försäljningen. Med dessa företags tidigare försäljning i åtanke, torde denna underskattning dock vara försumbar. Årets undersökning saknar uppgifter från en av de större försäljarna av gödselmedel. Detta företags uppgifter har skattats baserat på tidigare försäljning samt förändringar i den övriga försäljningen av gödselmedel. I den mån direktimport av gödselmedel förekommer vid sidan av de officiella kanalerna, redovisas denna inte i statistiken. I utredningen ”Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?” (SOU 2003:9) uppskattades sådan illegal införsel till knappt 5 % av den totala försäljningen.

Annan statistik

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2017/18; MI 30 SM 1901

Gödselmedel i jordbruket 2015/16; MI 30 SM 1702

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark 2016; MI 40 SM 1801

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag samt skog 2012; MI 30 SM 1303

Jordbruksmarkens användning 2018. Slutlig statistik. Korrigerad version 2019-04-15; JO 10 SM 1802

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018. Slutlig statistik; JO 16 SM 1901