STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:01

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2016

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater, samt vagnar
Övrig utrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar regelbundet statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på försäljningssiffror från ett urval av företag som är relativt konstant från år till år. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2016 baseras på en urvalsundersökning.

Traktorer

Investeringarna i traktorer ökade från 2 350 miljoner år 2015 till 2 601 miljoner SEK år 2016, en uppgång om 11 %. Denna kategori utgör knappt 37 % av jordbrukets totala investeringar i maskiner och redskap, vilket är i nivå med genomsnittet de senaste 45 åren. Resultatet visar även att skattningen över antalet försålda traktorer är högre än året innan, 3 047 stycken år 2016 jämfört med 2 755 år 2015. Genomsnittspriset för en traktor 2016 är alltså 853 000 SEK, vilket det även var år 2015. Snitteffekten hos en såld traktor uppskattas däremot ha ökat, från 147 hästkrafter år 2015 till 152 hästkrafter år 2016. Försäljningen i kategorin Övrigt för traktorer fortsatte att öka efter fallet år 2014 och 2016 uppgick den till 15 miljoner. Jämfört med 2015 är detta en ökning med 1 miljon SEK, motsvarande 9 %.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Investeringarna i  kategorin Jordbearbetningsredskap ökade med 11 % till 314 miljoner SEK år 2016, att jämföra med 283 miljoner år 2015. Redskap för sådd och spridning såldes till ett värde av 369 miljoner SEK under året, en ökning om 3 % jämfört med föregående år.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

I kategorin Redskap för skörd och tröskning har investeringarna legat i en nedåtgående trend, men sedan 2015 växer de återigen. Inom denna kategori ligger investeringarna på 1 183 miljoner vilket motsvarar en ökning om 5 % jämfört med 2015. Inom kategorin Redskap för rotfrukter har det skett en ökning om 39 % sedan föregående år, från 14 till 20 miljoner SEK. Dessa investeringar tycks dock variera kraftigt från år till år. Exempelvis, skattades de till 40 miljoner SEK år 2014.

Transportredskap och lastapparater, samt vagnar

Investeringarna i Transportredskap och lastapparater ökade till 780 miljoner SEK år 2016. Ökningen år 2012 berodde sannolikt på förändrade beräkningsmetoder, därmed är resultatet från och med 2012 inte helt jämförbart med de föregående åren. Investeringarna i vagnar har också ökat, från 281 miljoner år 2015 till 329 miljoner, vilket motsvarar en ökning om 17 % år 2016.

Övrig utrustning

Investeringarna i Redskap för grundförbättring minskade, från 6 till 5 miljoner SEK år 2016. Denna nedgång om 14 % är relativt stor som andel, men i denna kategori är investeringarna så små att de kan variera kraftigt mätt i procent från år till år. Investeringarna i Skogs- och trädgårdsredskap minskade något, med 2 % , till 230 miljoner SEK. Investeringar i redskap för underhåll och rengöring minskade också; med 29 % från 116 miljoner år 2015 till 82 miljoner år 2016. Detta var den största minskningen i produktkategorierna, i procent likväl som i absolut värde.

Två investeringskategorier har utgått i samband med årets undersökning. Den första är Utrustning för mjölkning och den andra är Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning. De har ersatts av dels Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor, dels Inomgårdsvagnar och transportörer. Dock är de inte helt jämförbara med varandra mellan åren, inte var för sig och i något mindre mån ej heller den kombinerade summan för respektive år. För mer information om detta, se avsnittet Fakta om statistiken.