STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:02

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Allmänt
Traktorer
Jordbearbetning, sådd och spridning
Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter
Transportredskap och lastapparater, samt vagnar
Övrig utrustning

Allmänt

Jordbruksverket redovisar regelbundet statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på försäljningssiffror från ett urval av företag som är relativt konstant från år till år. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2017 baseras på en urvalsundersökning.

Traktorer

Investeringarna i traktorer minskade från 2 601 miljoner SEK år 2016 till 2 500 miljoner år 2017, en minskning om 4 %. Denna kategori utgör drygt 35 % av jordbrukets totala investeringar i maskiner och redskap, vilket är något mindre än genomsnittet sedan år 1970. Även skattningen över antalet försålda traktorer är lägre än året innan, 2 800 stycken år 2017 jämfört med 3 047 år 2016. Genomsnittspriset för en traktor år 2017 är alltså 893 000 SEK, vilket är cirka 40 000 SEK mer än år 2016. Snitteffekten hos en såld traktor uppskattas däremot ha minskat, från 152 hästkrafter år 2016 till 142 hästkrafter år 2017.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Investeringarna i  kategorin Jordbearbetningsredskap ökade med 19 % till 373 miljoner SEK år 2017, att jämföra med 314 miljoner år 2016. Redskap för sådd och spridning såldes till ett värde av 417 miljoner SEK under året, en ökning om 13 % jämfört med föregående år.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

I kategorin Redskap för skörd och tröskning har investeringarna legat i en nedåtgående trend, men sedan 2015 växer de återigen. Inom denna kategori landade investeringarna år 2017 på 1 323 miljoner vilket motsvarar en ökning om 12 % jämfört med 2016. Inom kategorin Redskap för rotfrukter har det skett en ökning om 60 % sedan föregående år, från 21 till 31 miljoner SEK. Dessa investeringar tycks dock variera kraftigt från år till år. Exempelvis skattades de till 40 miljoner år 2014 men året därefter bara till 14 miljoner SEK.

Transportredskap och lastapparater, samt vagnar

Investeringarna i Transportredskap och lastapparater minskade till 659 miljoner SEK år 2017. Ökningen år 2012 berodde sannolikt på förändrade beräkningsmetoder, därmed är resultatet från och med 2012 inte helt jämförbart med föregående år. Investeringarna i vagnar har ökat, från 329 miljoner år 2016 till 372 miljoner, vilket motsvarar en ökning om 13 % år 2017.

Övrig utrustning

Investeringarna i Redskap för grundförbättring ökade, från 5 till 9 miljoner SEK år 2017. Denna uppgång om 75 % är stor i relativa tal, men investeringarna i kategorin är så små att de kan variera kraftigt mätt i procent från år till år. Investeringarna i Skogs- och trädgårdsredskap ökade något, med 5 % , till 241 miljoner SEK. Investeringar i redskap för underhåll och rengöring ökade också; med 34 % från 82 miljoner år 2016 till 110 miljoner år 2017. I 2016 års undersökning utgick två kategorier av investeringar, vilket beskrivs utförligare under rubriken Fakta om statistiken. De ersattes av två nya, Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor, och Inomgårdsvagnar och transportörer. Investeringarna i Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor ökade med 26 % år 2017, till 395 miljoner SEK. Investeringarna i Inomgårdsvagnar och transportörer minskade däremot med 42 %, till 237 miljoner SEK.