Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0201

Åkerarealens användning i juni 2001
Definitiva uppgifter
Use of arable land in the year 2001
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Något minskad åkerareal

Den totala åkerarealen minskade med 12 000 hektar motsvarande 0,4 % mellan åren 2000 och 2001. Totalt var åkerarealen 2 694 000 hektar år 2001. Av åkerarealen uppgick arealen spannmål till 1 174 300 hektar, en minskning med drygt 4 %.

Arealen vete var 399 000 hektar motsvarande 15 % av åkerarealen. Motsvarande siffror för korn och havre var 676 000 hektar eller 25 % av åkerarealen. Ca. 956 000 hektar, 35 % av åkerarealen, användes till vall eller grönfoderväxter.

Antalet företag minskar

Antalet företag år 2001 var 74 300 och har jämfört med föregående år minskat med drygt 3 %, vilket är en fortsättning av den trend som funnits under en längre tid på förändringen av antalet företag. Från 1995 och framåt har antalet företag minskat med i genomsnitt 3 % per år.