Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2001

JO 10 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Den totala åkerarealen har, enligt tablå A, minskat med 0,4 % mellan åren 2000 och 2001. Spannmålsarealen har minskat med 4,4 %. Det är framför allt arealerna vårkorn och havre som minskat. Dessa arealer minskade även föregående år. En stor del av minskningen 2001 kan förklaras av att det i spannmålsarealerna för år 2000 ingår vissa arealer stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder. Dessa arealer ingår 2001 under arealerna för vall- och grönfoderväxter.

Arealen baljväxter har ökat med 5,9 % mellan åren 2000 och 2001. Under samma period har arealen raps och rybs minskat med 7 %. Det är främst de höstsådda grödorna som minskat medan de vårsådda ökat något. Arealen oljelin har minskat med nästan 60 % sedan 2000 och med 87 % sedan 1999 då den var betydligt större än omgivande år.

Arealen vall och grönfoderväxter har enligt tablån ökat med nästan 4 % till år 2001. Ökningen är bland annat en följd av att stråsäd till grönfoder och strådsäd/växtblandningar år 2000 redovisades under spannmålsarealer.

Potatisarealen minskade med drygt 2 % medan arealen sockerbetor minskade med drygt 1 % mellan år 2000 och år 2001. Arealen träda ökade med dryg 7 %.

Antalet företag har minskat från 76 800 år 2000 till 74 300 år 2001 vilket motsvarar 3,2 %. Detta följer ungefär den trend som funnits under senare år.

 

Tablå A Åkerarealens fördelning på olika växtslag 1996-2001

Avser företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Hela riket.

 

19961

19971

19981

1999

2000

2001

Spannmål

1 216 200

1 268 700

1 282 800

1 153 200

1 228 900

1 174 300

därav vete

334 600

344 200

398 000

275 400

401 600

399 200

korn

468 600

482 900

445 000

482 000

411 200

397 500

havre

283 600

315 500

311 500

305 700

295 500

278 200

Baljväxter

27 200

42 700

58 600

39 700

37 300

39 500

Vall- och grönfoderv.

1 019 700

1 006 000

985 400

980 200

920 800

956 000

Potatis

36 600

35 800

33 700

32 800

32 900

32 200

Sockerbetor

59 200

60 500

58 700

59 900

55 500

54 800

Raps och rybs

65 400

63 600

54 600

75 900

48 200

44 800

Övriga växtslag

49 900

52 100

54 700

75 600

55 000

51 200

Träda

268 700

204 400

193 000

270 700

247 700

266 193

Ospecificerad åkemark4 

..

..

..

..

79 700

75 100

Ej utnyttjad åkermark

59 800

64 900

62 300

59 000

..

..

Summa åkermark

2 811 500

2 798 600

2 783 800

2 746 900

2 706 000

2 694 200


1) Åren 1996-1998 baseras statistiken på uppgifter från ett urval av företag.

2) I spannmålsarealen år 2000 ingår vissa arealer stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder.

3) Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning.

4) Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.