Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2001

JO 10 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Undersökningsobjektet utgörs av jordbruksföretag, dvs. en inom jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel och trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Uppgiftslämnare är en eller flera personer på företaget.

Målpopulationen utgörs av jordbruksföretag i Sverige som i juni 2001 omfattade mer än 2,0 hektar åkermark.

De statistiska mått som används är totala arealer och antal företag i olika redovisningsgrupper.

Statistiken redovisas bland annat efter olika storleksgrupper för areal åkermark samt efter olika regionala indelningar (lägst kommunnivå). Uppgifter ges grödvis och för grupper av grödor.

 

Så görs statistiken

Statistiken baseras på följande två delpopulationer:

  • För de företag som ansökte om arealbaserat stöd 2001 används uppgifterna i Jordbruksverkets stödregister.
  • För de företag som inte ansökte om arealbaserat stöd 2001 (och inte heller gjorde det år 2000) används uppgifter från den enkätundersökning som genomfördes år 2000 och avsåg samtliga jordbruksföretag detta år.

Utöver detta har de företag som ansökte om arealbaserade stöd 2000 men inte 2001 antagits vara nedlagda 2001. Antalet sådana företag är 6 154.

 

Statistikens tillförlitlighet

Undersökningen är en totalundersökning varför urvalsfel inte förekommer.

Övertäckning kan förekomma till följd av att de företag som inte ansökte om stöd 2000 har antagits vara oförändrade år 2001 samt att vissa arealer på dessa företag kan ingå i annat företag som sökt stöd år 2001. Den totala åkerarealen 2000 vid de företag som inte sökte stöd 2001 utgör ca 3 % av den totala åkerarealen.

Undertäckning förekommer i de fall ett företag sökte stöd 2000 men inte 2001 och samtidigt inte lagts ner 2001.

Svarsbortfall kan även förekomma. Av de ca 10 000 företag som inte sökte stöd år 2000 var det ca 1 000 som inte heller besvarade enkätundersökningen detta år. För dessa företag imputerades värdet för åkerarealen från tidigare undersökningar.

 

Bra att veta

 

Annan statistik

Uppgifter om åkerarealens använding återfinns även i rapporterna om skördestatistiken och överensstämmer med något undantag med de arealer som redovisas i denna rapport.

I JO 10 SM 0101 redovisades preliminära uppgifter om åkerarealens användning år 2001.

I JO 18 SM 0101 redovisades höstsådda arealer 2001.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se.