Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Den totala åkerarealen är, enligt Tablå A, lika stor år 2002 som år 2001. För den dominerande grödgruppen spannmål har den totala arealen minskat med ca 44 000 ha eller nästan 4%. Här har vetearealen minskat med 49 000 ha (12%) medan korn- och havrearealerna har ökat med ca 20 000 ha (5%) resp. 18 000 ha (6%). Arealerna råg och rågvete har minskat något. De höstsådda arealerna vete minskade 2001 p.g.a sen skörd och mycket nederbörd.

Den totala oljeväxtarealen har ökat med 23 000 ha mellan åren 2001 och 2002, drygt 50%. Ett höjt prisläge för oljeväxtfrö är bl.a. orsak tilt det ökade odlingsintresset. Odlingen av oljeväxter är nu på samma nivå som den var åren 1996 och 1997. Arealen baljväxter har ökat med 2 000 ha, motsvarande drygt 5%, mellan de båda åren.

Den totala arealen vall och grönfoderväxter har ökat med nästan 20 000 ha eller 2%. Potatisarealen har minskat med 750 ha eller drygt 2% medan arealen sockerbetor är i stort sett oförändrad.

Tablå A Åkerarealens fördelning på olika växtslag 2001-2002

Avser företag som sökt arealbaserat stöd, hela riket.

 

2001

2002

 

 

 

 

Spannmål 

1 174 300

1 130 800

 

därav vete

399 200

340 100

 

korn

397 500

417 100

 

havre

278 200

296 200

 

Baljväxter

39 500

41 600

 

Vall- och grönfoderv. 

956 000

974 800

 

Potatis

32 200

31 500

 

Sockerbetor

54 800

54 900

 

Raps och rybs

44 800

67 700

 

Övriga växtslag1 

51 200

42 600

 

Träda

266 193

267 700

 

Ospecificerad åkemark2 

75 100

74 100

 

Ej utnyttjad åkermark 1

..

9 500

 

Summa åkermark

2 694 200

2 695 200

 


1) För 2001 ingår ej utnyttjad åkermark i övriga växtslag.

2) Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.