Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras i huvudsak på uppgifter från de jordbrukare som ansökt om arealbaserat stöd för 2002 men till en del även på uppgifter för jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark för vilka brukaren/brukarna inte ansökt om stöd under senare år.

Statistiken redovisas grödvis och för grupper av grödor efter olika regionala indelningar.

Så görs statistiken

Statistiken baseras på följande två delpopulationer:

  • För de brukare som ansökte om arealbaserat stöd 2002 används uppgifterna i Jordbruksverkets stödregister.
  • För de företag som inte ansökte om arealbaserat stöd 2002 (och inte heller gjorde det år 2001 eller 2000) används uppgifter från den enkätundersökning som genomfördes år 2000 och avsåg samtliga jordbruksföretag detta år. Dessa arealer redovisas som ospecificerad åkermark.

Statistikens tillförlitlighet

Undersökningen är en totalundersökning varför urvalsfel inte förekommer.

Övertäckning kan förekomma till följd av att de företag som inte ansökte om stöd 2000 har antagits vara oförändrade år 2001 och 2002 samt att vissa arealer på dessa företag kan ingå i annat företag som sökt stöd år 2002. Den totala åkerarealen 2000 vid de företag som inte sökte stöd 2002 utgör mindre än 3 % av den totala åkerarealen.

Undertäckning förekommer i de fall ett företag sökte stöd 2000 men inte 2002 och samtidigt inte lagts ner 2002.

Svarsbortfall kan även förekomma. Av de ca 10 000 företag som inte sökte stöd år 2000 var det ca 1 000 som inte heller besvarade enkätundersökningen detta år. För dessa företag imputerades värdet för åkerarealen från tidigare undersökningar.

Bra att veta

Annan statistik

Uppgifter om åkerarealens användning återfinns även i rapporterna om skördestatistiken och överensstämmer med något undantag med de arealer som redovisas i denna rapport.

I JO 10 SM 0201 redovisades definitiva uppgifter om åkerarealens användning år 2001.

I JO 18 SM 0201 redovisades höstsådda arealer 2002.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats.