Statens Jordbruksverk                                     12                                                     JO 10 SM 0202

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie Jo – Jordbruk,skogsbruk och fiske 10 SM 0202. Utkom den 28 juni 2002.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.