Statens jordbruksverk                                      2                                                      JO 10 SM 0301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 SM 0201. Utkom den 9 april 2002

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.