Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Antalet företag minskar

Den totala åkerarealen år 2002 har uppskattats till 2 680 000 hektar. Enligt tablå A skulle detta vara en minskning med 15 300 hektar jämfört med 2001. Denna förändring är emellertid i första hand en statistisk effekt, eftersom en särskild undersökning under 2002 har visat att det i statistiken för 2001 ingick ett antal jordbruksföretag som antogs bedriva jordbruksverksamhet men som var nedlagda. Arealerna på dessa företag var 14 600 hektar och utgjordes av ospecificerad åkermark.

Den totala spannmålsarealen var 1 129 300 ha år 2002, en minskning med nästan 4% sedan förra året. Vetearealen minskade medan korn- och havrearealerna ökade. De höstsådda vetearealerna 2001 minskade p.g.a sen skörd och mycket nederbörd. Spannmålsarealen utgjorde 42% av den totala åkerarealen.

Arealen oljeväxter var 67 500 ha 2002, vilket är en ökning med drygt 50% sedan 2001. Ett höjt prisläge för oljeväxtfrö är bl.a. orsak till ökat odlingsintresse. Odlingen av oljeväxter var på samma nivå som under åren 1996 och 1997.

För vall och grönfoderväxter användes 973 000 ha, vilket var 36% av den totala åkerarealen. Arealen vall och grönfoderväxter ökade med 2% sedan 2001.

Arealen baljväxter ökade med 5 % mellan 2001 och 2002 till 41 5000 hektar.

Potatisarealen minskade marginellt till 31 700 hektar år 2002, medan arealen sockerbetor var i stort oförändrad.

Den trädade arealen steg med 0,8 % till 268 500 hektar.

För 2002 har redovisningen av övriga växtslag och outnyttjad åkermark separerats. Dess arealer var 52 100 hektar, nästan oförändrat mellan 2001 och 2002.

Antalet företag minskar

Antalet företag med mer än 2,0 hektar åkermark har uppskattats till 70 950 för år 2002. Jämfört med föregående års redovisning är detta en minskning med ca 4 %. Förändringen är en fortsättning av den trend som funnits under en längre tid. Från 1995 och framåt har antalet företag minskat med i genomsnitt 3 % per år. Ca 2 procentenheter eller 1 600 jordbruksföretag av den redovisade minskningen mellan 2001 och 2002 är en statistisk effekt (se ovan).

Tablå A Åkerarealens fördelning på olika växtslag 1997-2002

Avser företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Hela riket.

 

19971

19981

1999

2000

2001

2002

Spannmål

1 268 700

1 282 800

1 153 200

1 228 900

1 174 300

1 129 300

därav vete

344 200

398 000

275 400

401 600

399 200

339 600

Korn

482 900

445 000

482 000

411 200

397 500

416 800

havre

315 500

311 500

305 700

295 500

278 200

295 000

Baljväxter

42 700

58 600

39 700

37 300

39 500

41 500

Vall- och grönfoderv.

1 006 000

985 400

980 200

920 800

956 000

973 400

Potatis

35 800

33 700

32 800

32 900

32 200

31 700

Sockerbetor

60 500

58 700

59 900

55 500

54 800

54 800

Raps och rybs

63 600

54 600

75 900

48 200

44 800

67 500

Övriga växtslag

52 100

54 700

75 600

55 000

51 200

42 500

Träda

204 400

193 000

270 700

247 700

266 200

268 500

Ospecificerad åkemark4 

..

..

..

79 700

75 100

60 500

Ej utnyttjad åkermark

64 900

62 300

59 000

..

..

10 200

Summa åkermark

2 798 600

2 783 800

2 746 900

2 706 000

2 694 200

2 679 900


1) Åren 1997-1998 baseras statistiken på uppgifter från ett urval av företag.

2) I spannmålsarealen år 2000 ingår vissa arealer stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder.

3) Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning.

4) Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.