Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning 2003

JO 10 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Den totala åkerarealen beräknas i år bli 2 679 400 hektar enligt Tablå A, nästan lika stor som år 2002. Redovisningen bygger på 99,5 % av de jordbruksföretag som ansökt om arealbaserat stöd för år 2003. Under ospecificerad åkermark i tablån redovisas även ca 10 000 hektar där grödan i ansökan om stöd är oklar. En del av dessa arealer kan vara betesmark. Den redovisade totalarealen kan därför komma att minska något.

För den dominerande grödgruppen spannmål beräknas den totala arealen öka med ca 20 000 ha eller 1,8 %. Här ökar vetearealen med 78 000 ha (23 %) medan korn- och havrearealerna minskar med ca 52 800 ha (13 %) resp. 17 100 ha (6 %).

Den totala oljeväxtarealen beräknas minska med 6 700 ha mellan åren 2002 och 2003, en minskning med 10%. Då ska noteras att arealen oljeväxter mellan 2001 och 2002 ökade med ca 50 %. Arealen baljväxter minskar med 2 900 ha, motsvarande 7 %, mellan 2002 och 2003.

Den totala arealen vall och grönfoderväxter beräknas minska med ca 18 300 ha eller 2 %. Potatisarealen minskar med 1 400 ha eller drygt 4 % medan arealen sockerbetor minskar med 4 700 hektar eller nära 9 %.

Arealuppgifterna är uppgifter som brukarna angett i sina ansökningar om stöd i mars 2003. Uppgifterna avser vad brukarna sått hösten 2003 och vad som planeras att så våren 2003. Beroende på bl.a. väderbetingelser kan förändringar ske mot vad som planerats. Jordbrukarna har möjlighet att ändra grödfördelningen i sina stödansökningar t.o.m. den 15 juni vilket gör att den statistik som redovisas kan komma att förändras. Erfarenhet från tidigare år visar på små förändringar mot planerat.

 

Tablå A Åkerarealens fördelning på olika växtslag 2001-2003

Avser företag som sökt arealbaserat stöd, hela riket.

 

2001

2002

2003

 

 

 

 

Spannmål 

1 174 300

1 129 300

1 149 500

därav vete

399 200

339 600

417 600

korn

397 500

416 800

364 000

havre

278 200

295 000

277 900

Baljväxter

39 500

41 600

38 600

Vall- och grönfoderv. 

956 000

973 400

955 100

Potatis

32 200

31 700

30 300

Sockerbetor

54 800

54 800

50 100

Raps och rybs

44 800

67 500

60 800

Övriga växtslag1 

51 200

42 400

43 500

Träda

266 193

268 500

270 100

Ospecificerad åkemark2 

75 100

60 500

70 900

Ej utnyttjad åkermark 1

..

10 200

10 500

 

 

 

 

Summa åkermark

2 694 200

2 679 900

2 679 400


1) För 2001 ingår ej utnyttjad åkermark i övriga växtslag.

2) Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.