Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning 2003

JO 10 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Statistiken för år 2003 baseras i huvudsak på uppgifter från de jordbrukare som ansökt om arealbaserat stöd för 2003 men till en del även på uppgifter för jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark för vilka brukaren/brukarna inte ansökt om stöd under senare år.

Statistiken redovisas grödvis och för grupper av grödor efter olika regionala indelningar.

Så görs statistiken

Statistiken baseras på följande två delpopulationer:

  • För de brukare som ansökt om arealbaserat stöd 2003 används uppgifterna i Jordbruksverkets stödregister.
  • För de företag som inte ansökte om arealbaserat stöd 2003 (och inte heller gjorde det år 2000, 2001 eller 2002) används uppgifter från den enkätundersökning som genomfördes år 2000 och avsåg samtliga jordbruksföretag detta år. Dessa arealer redovisas som ospecificerad åkermark.

Statistikens tillförlitlighet

Undersökningen är en totalundersökning varför urvalsfel inte förekommer.

Övertäckning kan förekomma till följd av att de företag som inte ansökte om stöd 2000 har antagits vara oförändrade år 2001, 2002 och 2003 samt att vissa arealer på dessa företag kan ingå i annat företag som sökt stöd år 2003. Uppgifter för de större av dessa företag uppdaterades under 2002. Den totala åkerarealen 2000 vid de företag som inte sökte stöd 2003 utgör ca 2 % av den totala åkerarealen.

Undertäckning förekommer i de fall ett företag sökte stöd 2000 men inte 2003 och samtidigt inte lagts ner 2003.

Arealuppgifterna är uppgifter som brukarna angett i sina ansökningar om stöd i mars 2003. Uppgifterna avser vad brukarna sått hösten 2003 och vad som planeras att så våren 2003. Beroende på bl.a. väderbetingelser kan förändringar ske mot vad som planerats. Erfarenhet från tidigare år visar på små förändringar mot planerat. Förändringarna år 2003 kan dock bli något större än tidigare år, då väderbetingelserna i delar av landet varit svåre hösten 2002 respektive våren 2003.

Bra att veta

Annan statistik

Uppgifter om åkerarealens användning återfinns även i rapporterna om skördestatistiken och överensstämmer med något undantag med de arealer som redovisas i denna rapport.

I JO 10 SM 0301 redovisades definitiva uppgifter om åkerarealens användning år 2001.

I JO 18 SM 0201 redovisades höstsådda arealer 2002.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats.