I korta drag

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003

Den totala åkerarealen i landet har uppskattats till 2 668 600 hektar år 2003. Det är en minskning med 11 300 hektar jämfört med år 2002.

Spannmålsarealen har beräknats till 1 153 900 hektar, en ökning med ca 2,2 % jämfört med föregående år. Det är främst arealen vete som ökat medan arealerna korn och havre minskat. Spannmålsarealen utgjorde 43 % av den totala åkerarealen.

Arealen oljeväxter har beräknats till 58 600 hektar år 2003, vilket var ca 13 % lägre än 2002, 31 % högre än 2001 och på samma nivå som under åren 1996 och 1997.

Vall och grönfoderväxter odlades på 965 000 hektar under 2003, en minskning med 1 % jämfört med 2002. Arealen vall och grönfoderväxter utgjorde 36 % av den totala åkerarealen

Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar

Den totala arealen betesmark har beräknats till 494 400 hektar år 2003. I betesmark ingår alvarbete, skogsbete, fäbodbete och slåtteräng med sammanlagt ca 11 % av all betesmark.

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska

Antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark har uppskattats till 66 780 år 2003, en minskning med 4 170 företag jämfört med 2002. Det är främst jordbruksföretag som inte sökt EU-stöd som minskat i antal. Dessa företag har antalsmässigt minskat med 3 254 till 5 295. Antalet jordbruksföretag som sökte EU-stöd minskade med 916 till 61 485.