Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0401, korrigerad version 2004-05-06

Jordbruksmarkens användning 2003
Definitiva uppgifter
Use of agricultural land 2003

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

 


 

I korta drag

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003

Den totala åkerarealen i landet har uppskattats till 2 668 600 hektar år 2003. Det är en minskning med 11 300 hektar jämfört med år 2002.

Spannmålsarealen har beräknats till 1 153 900 hektar, en ökning med ca 2,2 % jämfört med föregående år. Det är främst arealen vete som ökat medan arealerna korn och havre minskat. Spannmålsarealen utgjorde 43 % av den totala åkerarealen.

Arealen oljeväxter har beräknats till 58 600 hektar år 2003, vilket var ca 13 % lägre än 2002, 31 % högre än 2001 och på samma nivå som under åren 1996 och 1997.

Vall och grönfoderväxter odlades på 965 000 hektar under 2003, en minskning med 1 % jämfört med 2002. Arealen vall och grönfoderväxter utgjorde 36 % av den totala åkerarealen

Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar

Den totala arealen betesmark har beräknats till 494 400 hektar år 2003. I betesmark ingår alvarbete, skogsbete, fäbodbete och slåtteräng med sammanlagt ca 11 % av all betesmark.

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska

Antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark har uppskattats till 66 780 år 2003, en minskning med 4 170 företag jämfört med 2002. Det är främst jordbruksföretag som inte sökt EU-stöd som minskat i antal. Dessa företag har antalsmässigt minskat med 3 254 till 5 295. Antalet jordbruksföretag som sökte EU-stöd minskade med 916 till 61 485.