Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2003

JO 10 SM 0401, korrigerad version

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Per Eklund, 036 - 15 59 35

statistik@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 2 april 2004.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.