Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2003

JO 10 SM 0401, korrigerad version

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. En del av denna redovisning består i att belysa åkerarealens och betesmarkens fördelning och antalet företag med olika grödor totalt för riket samt för län och kommuner. Fram t.o.m. 1999 har denna redovisning baserats på den statistiska uppgiftsinsamlingen till det s.k. lantbruksregistret (LBR) vid SCB. Fr.o.m. år 2000 används i denna statistik uppgifter om arealerna från Jordbruksverkets administrativa register avseende arealbaserade stöd (IAKS). För företag som inte söker arealbaserade stöd inhämtas uppgifter om åkerareal vissa år från enkätundersökningar.

Denna statistik är till viss del EU-reglerad då vissa arealer ska redovisas till EU enligt Rådets förordning (EEG) nr 837/90 av den 26 mars 1990 om medlemsstaternas statistiska rapportering om spannmålsproduktion och Rådets förordning (EEG) nr 959/93 av den 5 april 1993 om medlemsstaternas statistiska rapportering om andra grödor än spannmål. Statistiken baseras på en undersökning som regleras genom Rådets förordning (EEG) nr 571/88 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksmark avses i detta statistiska medellande åkermark och betesmark. Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2003 brukade mer än 2,0 ha åkermark. Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-         antal hektar åkermark uppdelad på olika grödor i juni 2003,

-         antal hektar betesmark av olika slag i juni 2003,

-         antal jordbruksföretag med odling av olika grödor i juni 2003,

-         antal jodbruksföretag med betesmark av olika slag i juni 2003.

Redovisning sker för riket totalt och uppdelat på företagsstorlek efter åkerareal samt uppdelat på län, produktionsområde, stödområde och kommun. Följande uppdelning görs för åkermark och betesmark:

-         Spannmål: höstvete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, rågvete, blandsäd.

-         Baljväxter, grönfoder och vall: ärter, åkerbönor m.m., konservärter, bruna bönor, grönfoder, slåtter- och betesvall, frövall.

-         Potatis, sockerbetor och oljeväxter: matpotatis, potatis för stärkelse, sockerbetor, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs, oljelin.

-         Träda m.m.: energiskog, trädgårdsväxter, andra växtslag, träda, ospecificerad åker.

-         Betesmark (ej åker): betesmark, slåtteräng, skogsbete, fäbodbete, alvarbete, outnyttjad betesmark.

Så görs statistiken

Statistiken bygger i första hand på uppgifter i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IAKS) avseende 2003 men även i mindre grad på uppgifter från en postenkätundersökning enligt följande:

-         För de jordbruksföretag som ansökte om arealbaserade stöd 2003 används de uppgifter i IAKS som låg till grund för utbetalningar av stöden.

-         För de jordbruksföretag som inte ansökte om arealbaserade stöd 2003 används uppgifter i en postenkätundersökning genomförd 2003 och som avsåg samtliga jordbruksföretag i landet.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning kan förekomma då företag som inte besvarat enkäten kan vara nedlagda men antagits fortfarande utöva jordbruk. Undertäckning kan förekomma till följd av att de företag som ansökte om arealbaserade stöd 2000, 2001 och 2002 men inte 2003 antagits vara nedlagda 2003 och därför inte finns med i urvalsramen.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i IAKS eller i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. Arealuppgifterna i jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd kontrolleras årligen genom administrativa kontroller och kontroller i fält. I fält kontrolleras minst 5 % av alla jordbruksföretag och kontrollresultaten visar på små skillnader mellan uppgiven och verklig areal. Rimlighetsbedömningar görs av de uppgifter som inkommer via postenkät. Den sammanlagda åkerarealen på de företag som erhöll postenkät utgjorde mindre än 2 % av den totala åkerarealen.

Svarsbortfall kan endast förekomma i den undersökningsdel som avser enkätundersökningen. I denna del, som endast utgör en mycket liten del av statistikredovisningen, är bortfallet ca 1%.

Fel från bearbetningsprocessen (scanning, granskning/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små.

Vissa mindre justeringar av redovisade grödarealer har gjorts. Generellt har av jordbrukaren redovisad höstkorn i Dalarna och norr därom i statistiken redovisats som vårkorn.

Jordbrukarnas redovisning av fäbodbeten bygger i vissa fall på behovet av betesareal för nötkreatur i stödsammanhang än faktisk areal. Jämförelser mellan åren av fäbodbeten bör göras med försiktighet.

Bra att veta

Jämförbarheten av arealstatistiken över tiden är god. Eftersom denna statistik fram t.o.m. 1999 togs fram på annat sätt, kan eventuellt en mindre systematisk avvikelse i förhållande till tidigare undersökningar ha uppstått. Statistik över betesmark redovosas för första gången i detta statistiska meddelande.

Annan statistik

Uppgifter om åkerarealens användning återfinns även i de statistiska meddelanden som avser definitiva uppgifter om skörd 2003 och dessa överensstämmer med något mindre undantag med de arealer som redovisas i detta statistiska meddelande. I JO 10 SM 0301 redovisades definitiva uppgifter om åkerarealens användning 2002, i JO 18 SM 0301 redovisades höstsådda arealer 2003 och i JO 10 SM 0302 redovisades preliminära uppgifter över åkerarealens användning 2003.

Grödarealerna i detta statistska meddelande överensstämmer med något mindre undantag med de grödarealer för Sverige som EUs statistikkontor Eurostat senare kommer att redovisa vid publicering av skörde- och arealstatistik för EU-länderna. Däremot kommer de inte att helt överensstämma med de grödarealer som Eurostat senare kommer att redovisa i samband med publicering av strukturstatistik avseende 2003 för EU-länderna. Detta beror på att Eurostats strukturstatistik för Sverige kommer att baseras på ett urval av ca 30 000 jordbruksföretag medan statistiken i detta Statistsika meddelande baseras på samtliga jordbruksföretag i landet.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken