Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0402 Korrigerad version 2004-05-06

Jordbruksmarkens användning 2004
Preliminära resultat
Use of agricultural land in 2004

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

      Hela publikationen(PDF)

      Beskrivning av statistiken (PDF)     

 


 

 

I korta drag

Arealen jordbruksmark i stödansökningarna ökar med 27 600 hektar

I jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd minskar den totala arealen åkermark med 3 300 hektar mellan 2003 och 2004 medan arealen betesmark ökar med 30 900 ha. Totalt ökar arealen jordbruksmark således med 27 600 hektar enligt dessa ansökningar. Betesmarksarealen har ökat under senare år och årets ökning med över 6 % är troligen en följd av flera orsaker. Att betesmark kommer att berättiga till bidragsrätter från och med 2005 enligt den nya jordbruksreformen är sannolikt en del av förklaringen.

Odlingen av oljeväxter ökar medan odlingen av havre minskar

Odlingen av raps och rybs ökar enligt stödansökningarna med 25 700 hektar, eller nästan 45 %, till 84 300 hektar medan spannmålsodlingen minskar med 26 500 hektar till 1 127 600 hektar. Enligt stödansökningarna kommer oljeväxtarealen i år att vara den största sedan 1996 men betydligt mindre än åren dessförinnan. Den stora oljeväxtarealen 2004 förklaras av relativt höga priser och goda förutsättningar för höstsådden.

Bland spannmålsgrödorna beräknas havrearealen minska med 49 200 hektar, ca 18 %, till 230 700 hektar medan arealen korn beräknas öka med 30 500 hektar, ca 7 %, till 398 100 hektar. Minskningen av arealen havre kan förklaras med lägre marknadspriser för denna gröda.

De verkliga arealerna 2004 av olika grödor kan komma att avvika något från dessa siffror, då jordbrukarna lämnar in stödansökningar innan sådden genomförs. Jordbrukarna har möjligheter att ändra i sina stödansökningar fram till mitten av juni.