Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. En del av denna redovisning består i att belysa åkerarealens och betesmarkens fördelning och antalet företag med olika grödor totalt för riket samt för län och kommuner. Fram t.o.m. 1999 har denna redovisning baserats på den statistiska uppgiftsinsamlingen till det s.k. lantbruksregistret (LBR) vid SCB. Fr.o.m. år 2000 används i denna statistik uppgifter om arealerna från Jordbruksverkets administrativa register avseende arealbaserade stöd (IAKS). För företag som inte söker arealbaserade stöd inhämtas uppgifter om åkerareal vissa år från enkätundersökningar.

Denna statistik är till viss del EU-reglerad då vissa arealer ska redovisas till EU enligt Rådets förordning (EEG) nr 837/90 av den 26 mars 1990 om medlems-staternas statistiska rapportering om spannmålsproduktion och Rådets förordning (EEG) nr 959/93 av den 5 april 1993 om medlemsstaternas statistiska rapportering om andra grödor än spannmål.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksmark avses i detta statistiska meddelande åkermark och betesmark. Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2004 brukade mer än 2,0 hektar åkermark.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-                      antal hektar åkermark uppdelad på olika grödor i juni 2004,

-                      antal hektar betesmark av olika slag i juni 2004,

-                      antal jordbruksföretag med odling av olika grödor i juni 2004,

-                      antal jordbruksföretag med betesmark av olika slag i juni 2004.

Redovisning sker för riket totalt och uppdelat på företagsstorlek efter åkerareal samt på uppdelat på län, produktionsområde, stödområde och kommun. Följande uppdelning görs för åkermark och betesmark:

-                      Spannmål: höstvete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, rågvete, blandsäd.

-                      Baljväxter, grönfoder och vall: ärter, åkerbönor m.m., konservärter, bruna bönor, grönfoder, slåtteräng och betesvall, frövall.

-                      Potatis, sockerbetor och oljeväxter: matpotatis, potatis för stärkelse, sockerbetor, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs, oljelin.

-                      Träda m.m.: energiskog, trädgårdsväxter, andra växtslag, träda, ospecificerad åker.

-                      Betesmark (ej åker): betesmark, slåtteräng, skogsbete, fäbodbete, alvarbete, outnyttjad betesmark, ospecificerad betesmark.

Regionala uppgifter per kommun motsvarande de ovan nämnda redovisas i en Excelfil som kan öppnas här: Kommundata

Så görs statistiken

Statistiken bygger i första hand på uppgifter i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IAKS) avseende 2004 men även i mindre grad på uppgifter från en postenkätundersökning enligt följande:

-                      För de jordbruksföretag som ansökte om arealbaserade stöd 2004 används de uppgifter i IAKS som låg till grund för utbetalningar av stöden.

-                      För de jordbruksföretag som inte ansökte om arealbaserade stöd 2004 används uppgifter i en postenkätundersökning genomförd 2003 och som avsåg samtliga jordbruksföretag i landet.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i IAKS eller i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. Arealuppgifterna i jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd kontrolleras årligen genom administrativa kontroller och kontroller i fält. I fält kontrolleras minst 5 % av alla jordbruksföretag och kontrollresultaten visar på små skillnader mellan uppgiven och verklig areal. Rimlighetsbedömningar görs av de uppgifter som inkommer via postenkät. Den sammanlagda åkerarealen på de företag som erhöll postenkät utgjorde mindre än 2 % av den totala åkerarealen.

Svarsbortfall kan endast förekomma i den undersökningsdel som avser enkätundersökningen. I denna del, som endast utgör en mycket liten del av statistikredovisningen, är bortfallet ca 1 %.

Fel från bearbetningsprocessen (skanning, granskning/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små.

Vissa mindre justeringar av redovisade grödarealer har gjorts. Generellt har av jordbrukaren redovisad höstkorn i Dalarna och norr därom i statistiken redovisats som vårkorn.

Jordbrukarnas redovisning av fäbodbeten bygger i vissa fall på behovet av betesareal för nötkreatur i stödsammanhang än faktisk areal. Jämförelser mellan åren av fäbodbeten bör göras med försiktighet.

Bra att veta

Jämförbarheten av arealstatistiken över tiden är god. Eftersom denna statistik fram t.o.m. 1999 togs fram på annat sätt, kan eventuellt en mindre systematisk avvikelse i förhållande till tidigare undersökningar ha uppstått.

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksmarkens användning återfinns även i de statistiska meddelanden som avser definitiva uppgifter om skörd 2004 och dessa överensstämmer med något mindre undantag med de arealer som redovisas i detta statistiska meddelande. I JO 10 SM 0401 redovisades definitiva uppgifter om jordbruksmarkens användning 2003, i JO 18 SM 0401 redovisades höstsådda arealer 2004 och i JO 10 SM 0402 redovisades preliminära uppgifter över jordbruksmarkens användning 2004.

Grödarealer i detta statistiska meddelande överstämmer med något mindre undantag med de grödarealer för Sverige som EU:s statistikkontor Eurostat redovisar vid publicering av skörde- och arealstatistik för EU-länderna.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.