Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

 

Arealredovisningen i detta statistiska meddelande (SM) avser de uppgifter om arealer som den 10 juni fanns i Jordbruksverkets register för arealbaserade stöd avseende år 2005. Siffrorna är jämförbara med motsvarande uppgifter för 2004, vilka publicerades i JO 10 SM 0402 (Jordbruksmarkens användning 2004. Preliminära resultat). De är däremot inte helt jämförbara med de definitiva arealuppgifter avseende 2004 som publicerades i JO 10 SM 0501 (Jordbruksmarkens användning 2004. Definitiva uppgifter). Detta beror på att i den definitiva arealstatistiken ingår endast arealer på jordbruksföretag, vilka har mer än 2,0 hektar åkermark inklusive jordbruksföretag som inte ansökt om arealbaserade stöd, medan i detta SM ingår alla arealer för vilka jordbrukarna ansöker om stöd oavsett jordbrukarnas totala åkerareal. De följande jämförelserna görs mellan preliminära uppgifter 2004 och 2005.

De verkliga arealerna 2005 av olika grödor kan komma att avvika något från siffrorna i Tablå A på följande sida och de följande tabellerna, då jordbrukarna lämnar in stödansökningar innan sådden genomförs. Jordbrukarna har möjligheter att ändra i sina stödansökningar fram till mitten av juni. Vidare kommer arealkontroller att göras senare under året, vilket kan komma att påverka statistiken.

Minskningen av spannmålsarealen med 98 500 hektar mellan 2004 och 2005 fördelas på olika sätt mellan olika grödor. Vete väntas att ha den största minskningen med totalt 48 300 hektar. Vårvete väntas att öka med 6 100 ha medan höstvete väntas minska med 54 400 hektar. Odling av korn väntas minska med 17 600 hektar där höstkorn ökar med 500 hektar medan vårkorn minskar med 18 100 hektar. Odling av havre väntas minska med 27 900 hektar, eller 12 % till 202 800 hektar.

Av diagram 1 framgår att minskning av spannmålsodling gäller för alla län men procentuellt väntas Västerbottens och Kronobergs län att ha den största minskningen på ca 20% motsvarande 3 300 respektive 2 300 hektar.

Diagram 1. Spannmålsodlingens förändring mellan 2004 och 2005. (procent)

Potatisarealen väntas minska med 1 000 hektar medan sockerbetsarealen väntas öka med 1 500 hektar.

Den totala odling av raps och rybs väntas minska med 1 800 hektar medan vårraps väntas öka med 2 200 hektar eller 6 % till 38 500 hektar.

Av diagram 2 framgår att vall- och grönfoderväxter väntas öka i alla län och totalt med 109 600 hektar. Procentuellt väntas Västmanlands län att ha den största ökningen på ca 26 % motsvarande 5 600 hektar. Västra Götalands län har däremot den största absoluta ökningen på 19 000 hektar eller nästan 12 % till 172 300 hektar.

Diagram 2. Vall- och grönfoderväxters förändring mellan 2004 och 2005. (Procent)

Trädad mark ökar med 51 600 hektar eller nästan 19 % till 318 000 hektar medan ej utnyttjad åkermark minskar med 11 000 hektar eller nästan 86 % till 1 800 hektar.

Den totala arealen för betesmark och slåtteräng har ökat under senare år och årets ökning är nästan 3 %. Outnyttjad betesmark -liksom outnyttjad åkermark- väntas minska ca 15 100 hektar eller nästan 84 % till 2 900 hektar. Den nya jordbruksreformen är sannolikt en förklaring för denna minskning.

 

Tablå A. Åkerarealens fördelning på olika växtslag 2004- 2005

hela riket, hektar (avrundad)

 

Def. 2004

Prel. 2004

Prel. 2005

 

 

 

 

Spannmål 

1 125 700

1 127 600

1 029 100

därav

 

 

 

-vete

403 400

404 100

355 800

-korn

397 300

398 100

380 500

-havre

229 700

230 700

202 800

-övriga spannmål

95 300

94 700

90 000

Baljväxter

43 200

42 800

40 900

Vall och grönfoder

982 800

978 600

1 088 200

Potatis

31 700

31 500

30 500

Sockerbetor

47 600

47 700

49 200

Raps och rybs

83 800

84 300

82 500

Övriga växtslag 

33 300

34 300

41 900

Träda

268 200

266 400

318 000

Ospecificerad åkermark

30 400

-

-

Ej utnyttjad åkermark 

13 900

12 800

1 800

 

 

 

 

Summa åkermark

2 660 600

2 626 000

2 682 100

Summa betesmark

523 400

543 800

557 900

 

 

 

 

Summa jordbruksmark

3 184 000

3 169 800

3 240 000


1) Frövallarealen redovisas i "Vall och grönfoder", men tidigare (prel. 2004 och def. 2004) redovisats i "Övriga växtslag".

2) Arealer som ej kunnat fördelas på gröda.