Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. En del av denna redovisning består i att belysa åkerarealens och betesmarkens fördelning med olika grödor totalt för riket och för län. Fram t.o.m. 1999 har denna redovisning baserats på den statistiska uppgiftsinsamlingen till det s.k. lantbruksregistret (LBR) vid SCB. Fr.o.m. år 2000 används i denna statistik uppgifter om arealerna från Jordbruksverkets administrativa register avseende arealbaserade stöd (IAKS). Fr.o.m. år 2005 används i denna statistik uppgifter om arealerna från Jordbruksverkets datalager (DAWA) som baseras på stödansökningar.

Denna statistik är till viss del EU-reglerad då vissa arealer ska redovisas till EU enligt Rådets förordning (EEG) nr 837/90 av den 26 mars 1990 om medlems-staternas statistiska rapportering om spannmålsproduktion och Rådets förordning (EEG) nr 959/93 av den 5 april 1993 om medlemsstaternas statistiska rapportering om andra grödor än spannmål.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksmark avses i detta statistiska meddelande åkermark och betesmark. Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbrukare och jordbruksföretag som ansöker om arealbaserade stöd 2005.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-                      antal hektar åkermark uppdelad på olika grödor enligt jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd 2005,

-                      antal hektar betesmark av olika slag enligt jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd 2005,

Redovisning sker för riket totalt och uppdelat på län, produktionsområde och stödområde. Följande uppdelning görs för åkermark och betesmark:

-                      Spannmål: höstvete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, rågvete, blandsäd.

-                      Baljväxter, grönfoder och vall: ärter, åkerbönor m.m., konservärter, bruna bönor, grönfoder, slåtteräng och betesvall, frövall.

-                      Potatis, sockerbetor och oljeväxter: matpotatis, potatis för stärkelse, sockerbetor, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs, oljelin.

-                      Träda m.m.: energiskog, trädgårdsväxter, andra växtslag, träda, outnyttjad åkermark.

-                      Betesmark och slåtteräng (ej åker): betesmark, slåtteräng, skogsbete, fäbodbete, alvarbete, outnyttjad betesmark.

 

Så görs statistiken

Statistiken bygger på en bearbetning av de uppgifter om stödansökningar som den 10 juni fanns i Jordbruksverkets datalager för arealbaserade stöd (DAWA) avseende 2005.

 

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer bearbetningsfel som bedöms ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga personer eller företag i den statistiska ramen.

Arealuppgifterna i ansökningarna om arealbaserade stöd torde till stor del överensstämma med de verkliga grödarealerna. En orsak till avvikelser är att ansökan om arealbaserade stöd görs innan den egentliga sådden genomförs. Jordbrukarna har fram till mitten av juni möjligheter att anmäla ändringar i sina ansökningar. Storleken av dessa ändringar beror bl.a. av hur stora höstsådda arealer som utvintrat. En annan orsak till avvikelser är att det vid redovisningstillfället den 10 juni inte för alla arealer kunnat fastställas i vilka regioner de är belägna. Sådana arealer redovisas i detta SM som Region obestämd.

Bra att veta

Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för 2004, som publicerades i JO 10 SM 0402 (Jordbruksmarkens användning 2004, Preliminära resultat). Däremot är den inte helt jämförbar med den definitiva arealstatistiken, som för 2004 publicerades i JO SM 0501 (Jordbruksmarkens användning 2004. Definitiva uppgifter) eller som för 2005 kommer att publiceras i JO SM 0601. Detta beror på att i den definitiva arealstatistiken ingår endast arealer på jordbruksföretag med mer än två hektar åkermark, medan i denna statistik ingår all areal för vilken arealbaserade stöd söks.

Annan statistik

Uppgifter om åkerarealens användning återfinns även i de statistiska meddelanden som avser preliminära uppgifter om skörd 2005 och dessa överensstämmer med några mindre undantag med de arealer som redovisas i detta statistiska meddelande. I JO 10 SM 0501 redovisades definitiva uppgifter om åkerarealens användning 2004 och i JO 18 SM 0401 redovisades höstsådda arealer 2004.

Grödarealerna i detta statistiska meddelande överensstämmer med några mindre undantag med de grödarealer för Sverige som EUs statistikkontor Eurostat senare kommer att redovisa vid publicering av preliminär skörde- och arealstatistik för EU-länderna.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.