Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1 Areal spannmål 2005. Hektar

2 Areal baljväxter, grönfoder och vall 2005. Hektar

3 Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2005. Hektar

4 Areal träda m.m. samt total åkermark 2005. Hektar

5 Areal betesmark och slåtteräng 2005. Hektar

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure