Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0601

Jordbruksmarkens användning 2005
Slutlig statistik
Use of agricultural land 2005
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler

De uppgifter som ligger till grund för arealstatistiken har sedan år 2000 väsentligen hämtats från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd, som innehåller uppgifter om grödarealer för jordbrukare som ansöker om sådana stöd. De i detta statistiska meddelande redovisade arealerna för vissa grödor och antalet företag med växtodling för år 2005 är till följd av ett starkt ökat antal ansökningar om jordbruksstöd 2005 betydligt högre än vad som tidigare redovisats för 2004 (se avsnittet Statistiken med kommentarer). Denna ökning innebär inte att jordbruket förändrats på motsvarande sätt utan beror till en del av att stödreglerna har ändrats.

 

Förändringarna av stödreglerna har i första hand påverkat de redovisade arealerna av slåtter- och betesvall, grönfoder och träda, som ökade med 10, 11 resp 20 %. Samtidigt ökade det redovisade antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark med 14 %, från 65 801 år 2004 till 74 863 år 2005.

Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal

Den totala arealen jordbruksmark minskade något mellan 1995 och 2004, varefter den till följd av EU:s jorbruksreform ökade något mellan 2004 och 2005. För 2005 har arealen jordbruksmark uppskattats till 3 215 600 ha, en ökning med 31 600 ha sedan 2004. Samtidigt ökade arealen åkermark från 2 660 600 ha till 2 703 100 ha medan den totala arealen betesmark och slåtteräng minskade från 523 400 till 512 500 ha. Utöver detta fanns det 33 400 ha betesmark vid de jordbruksföretag som inte hade mer än 2,0 ha åkermark.

 

Den totala arealen åkermark minskade något mellan 1995 och 2004 men ökade därefter med nästan 2 % mellan 2004 och 2005. Den redovisade ökningen det senaste året är en följd av ökad trädesareal, från 268 223 till 321 309 ha, och ökad vallareal, från 934 771 ha till 1 027 294 ha. Samtidigt minskade den totala spannmålsarealen med 9 %, från 1 125 700 ha till 1 024 000 ha.

 

Vall och grönfoderväxter odlades på 1 066 900 ha under 2005, en ökning med ca 10% jämfört med 2004. Arealen oljeväxter har beräknats till 82 200 ha år 2005, vilket var 2 % lägre än 2004 men 40 % högre än 2003. Trädesarealen ökade från 268 200 ha år 2004 till 321 300 år 2005, en ökning med 20 %. Den totala arealen betesmark och slåtteräng har beräknats till 512 500 ha år 2005, vilket var 2 % lägre än 2004.

Antal jordbruksföretag

Antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark 2005 har uppskattats till 74 863, vilket är 9 062 eller 14 % fler än vad som tidigare redovisats för 2004. Anledningen till detta är främst att antalet ansökningar om jordbruksstöd från jordbrukare med mer än 2,0 ha åkermark var betydligt större 2005 än tidigare år (se ovan).

 

Ökningen faller helt på företag med enbart slåtter- och betesvall eller träda. Däremot minskade antalet jordbruksföretag med odling av övriga grödor. Det är främst antalet företag med små arealer som ökat i antal. Antalet företag med högst 10,0 ha åkermark ökade med 40 %, antalet med 10,1 - 30,0 ha ökade med 7 % medan antalet företag med över 30,0 ha minskade med 2 %.