Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler

Statistiken i detta statistiska meddelande avser, liksom motsvarande statistik tidigare år, markanvändningen vid jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark. De uppgifter som ligger till grund för denna statistik har sedan år 2000 väsentligen hämtats från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd, som innehåller uppgifter om grödarealer för jordbrukare som ansöker om sådana stöd. Denna metod har använts för att jordbrukarna inte ska behöva uppge grödarealer mer än en gång varje år och metoden baseras också på en bedömning att jordbrukarna söker stöd för i stort sett all åkermark i landet. Samtidigt har denna metod inneburit att nybildade jordbruksföretag, som inte ansökt om stöd, inte har införts i statistikunderlaget. Vidare kan ett antal jordbruksföretag, som under senare år inte ansökt om stöd, ha avförts från statistikunderlaget trots att de drivits vidare.

 

I samband med övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 till följd av EU:s jordbruksreform ansökte betydligt fler jordbrukare om stöd än tidigare. Ett stort antal av dessa hade tidigare inte ansökt om stöd. Vidare ansöktes om stöd för åkerarealer som ingen tidigare ansökt om stöd för. Detta tillsammans innebär att de redovisade arealerna för vissa grödor och antalet företag med växtodling för år 2005 är betydligt högre än vad redovisats för 2004. Denna ökning innebär inte att jordbruket förändrats på motsvarande sätt utan beror till stor del av att stödreglerna har ändrats.

 

Förändringarna av stödreglerna har i första hand påverkat det redovisade antalet företag och de redovisade arealerna av slåtter- och betesvall, grönfoder och träda, som ökade med 10, 11 resp 20 %. Samtidigt ökade det redovisade antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark med 14 %, från 65 801 år 2004 till 74 863 år 2005. Av följande tablå framgår att ökningen är störst för företag med små arealer. Antalet företag med högst 10,0 ha åkermark ökade med 40 %, antalet företag med 10,1-30,0 ha med 7 % medan antalet med minst 30,1 ha minskade med 2 %. Vidare framgår att antalet företag med enbart slåtter- eller betesvall ökade med 20 %, antalet företag med enbart träda med 19 % och antalet företag med enbart vall eller träda med 18 %. Samtidigt fortsatte antalet jordbruksföretag som odlar övriga jordbruksgrödor att minska. Minskningen var 6 % mellan 2004 och 2005.

 

Tablå A. Antal jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark

 

2,1- 10,0 ha

10,1- 30,0 ha

30,1- ha

Totalt

 

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

%

Enbart slåtter- eller betesvall

14 754

23 098

16 272

18 035

21 186

21 346

52 212

62 479

20

Enbart träda

2 835

4 435

7 666

8 786

19 429

22 513

29 930

35 734

19

Enbart vall eller träda

15 766

25 120

18 701

20 561

24 766

24 261

59 233

69 942

18

Ospecificerad åkermark

3 493

2 530

401

300

72

151

3 966

2 981

-25

Annan växtodling

7 344

7 796

15 570

14 045

23 875

22 280

46 789

44 121

-6

Totalt Åkermark

20 400

28 603

20 312

21 730

25 089

24 530

65 801

74 863

14


 

Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal

Av Tablå B framgår att den totala arealen jordbruksmark minskade något mellan 1995 och 2004, varefter den till följd av EU:s jorbruksreform ökade något mellan 2004 och 2005. För 2005 har arealen jordbruksmark uppskattats till 3 215 600 ha, en ökning med 31 600 ha sedan 2004. Samtidigt ökade arealen åkermark från 2 660 600 ha till 2 703 100 ha medan den totala arealen betesmark och slåtteräng minskade från 523 400 till 512 500 ha. Utöver detta fanns det 33 400 ha betesmark vid de jordbruksföretag som inte hade mer än 2,0 ha åkermark.

 

Den totala arealen åkermark minskade något mellan 1995 och 2004 men ökade därefter med nästan 2 % mellan 2004 och 2005. Den redovisade ökningen det senaste året är en följd av betydligt ökad trädesareal, från 268 223 till 321 309 ha, och ökad vallareal, från 934 771 ha till 1 027 294 ha. Samtidigt minskade den totala spannmålsarealen med 9 %, från 1 125 700 ha till 1 024 000 ha. Arealerna för samtliga spannmålsslag minskade, mest för vete med 12 %.

 

Vall och grönfoderväxter odlades på 1 066 900 ha under 2005, en ökning med ca 10% jämfört med 2004. Arealen oljeväxter har beräknats till 82 200 ha år 2005, vilket var 2 % lägre än 2004 men 40 % högre än 2003. Trädesarealen ökade från 268 200 ha år 2004 till 321 300 år 2005, en ökning med 20 %. Den totala arealen betesmark och slåtteräng har beräknats till 512 500 ha år 2005, vilket var 2 % lägre än 2004.

 

Tablå B Jordbruksmarkens fördelning vid företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Hela riket. Hektar.

 

1995

2000

2003

2004

2005

Spannmål1

1 104 500

1 228 900

1 153 900

1 125 700

1 024 000

därav vete

261 400

401 600

411 300

403 400

354 800

därav korn

453 400

411 200

368 500

397 300

378 600

därav havre

278 300

295 500

279 800

229 700

200 100

därav resterande

111 400

120 600

94 300

95 300

90 500

Baljväxter

21 200

37 300

38 800

43 200

40 900

Vall och grönfoderv.1

1 058 900

920 800

965 000

970 500

1 066 900

Potatis

35 000

32 900

30 500

31 700

30 400

Sockerbetor

57 500

55 500

50 100

47 600

49 200

Raps och rybs

104 600

48 200

58 600

83 800

82 200

Övriga växtslag2

46 400

55 000

42 700

45 600

54 900

Träda

278 600

247 700

275 600

268 200

321 300

Ospecificerad åkermark3

..

79 700

41 400

30 400

31 500

Ej utnyttjad åkermark

59 800

..

11 900

13 900

1 800

Summa åkermark

2 766 600

2 706 000

2 668 600

2 660 600

2 703 100

 

 

 

 

 

 

Summa betesmark och slåtteräng

425 200

..

494 400

523 400

512 500

Summa jordbruksmark

3 191 800

..

3 163 000

3 184 000

3 215 600


1) I spannmålsarealen år 2000 ingår vissa arealer stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder.

2) Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

3) Arealer som ej kunnat fördelas på gröda.

Av diagram 1 framgår att spannmålsodlingen år 2005 utnyttjade 32 % av den totala jordbruksarealen, vall och grönfoderväxter 33 %, betesmarken 16 % och trädan 10 %. Endast en mindre del av jordbruksarealen utnyttjades för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor respektive oljeväxter.

 

Diagram 1. Jordbrukmarkens fördelning 2005.

Av diagram 2 framgår att inom spannmålsodlingen var odlingen av korn vanligast med 37 % av arealen, därefter vete med 35 % och havre med 20 %. Råg, rågvete och blandsäd svarade sammanlagt för endast 9 % av spannmålsarealen.

 

Diagram 2. Spannmålsarealens fördelning 2005.

Jordbruksmarkens fördelning per län

Av diagram 3 framgår att en stor del av landets åkermark 2005 fanns i Skåne län och Västra Götalands län, sammanlagt något mer än 30 %. Betesmarken var dock mer jämnt fördelad, där Kalmar län innehade den största arealen betesmark.

 

 

Diagram 3. Jordbruksmarkens fördelning per län 2005, 1 000 hektar.

Antal jordbruksföretag

Antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark 2005 har uppskattats till 74 863, vilket är 9 062 eller 14 % fler än vad som tidigare redovisats för 2004 (se SM JO 10 SM 0501). Anledningen till detta är främst att antalet ansökningar om jordbruksstöd från jordbrukare med mer än 2,0 ha åkermark var betydligt större 2005 än tidigare år (se ovan).

 

Ökningen faller helt på företag med enbart slåtter- och betesvall eller träda. Antalet sådana företag var 59 233 år 2004 och 69 942 år 2005, en ökning med 18 % (se Tablå A). Däremot minskade antalet jordbruksföretag med odling av övriga grödor från 46 789 til 44 120 eller 6 %. Antalet företag med spannmålsodling minskade från 42 000 till 38 200 eller med 9 %.

 

Det är främst antalet företag med små arealer som ökat i antal. Av Tablå C framgår att antalet företag med 2,1 - 5,0 ha resp 5,1 - 10,0 ha ökade med 58 resp 26 % medan antalet företag med över 30,0 ha minskade med något mer än 2 %.

 

Tablå C Jordbruksföretag med mer än 2 ha åkermark efter storleksklass

Storleksklass

Antal

Förändring

2005

2004

Antal

Procent

2,1- 5,0

14 486

9 176

5 310

58

5,1- 10,0

14 117

11 224

2 893

26

10,1- 20,0

14 147

12 926

1 221

9

20,1- 30,0

7 583

7 386

197

3

30,1- 50,0

8 862

9 054

-192

-2

50,1- 100,0

9 569

9 906

-337

-3

Över 100,0

6 099

6 129

-30

0

Totalt

74 863

65 801

9 062

14


 

Av diagram 4 framgår att ca en tredjedel av alla jordbruksföretag med åkermark återfanns i Skåne län och Västra Götalands län.

 

Diagram 4. Antal jordbruksföretag per län 2005.