Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Arealredovisningen i detta statistiska meddelande (SM) avser de uppgifter om arealer som den 13 juni fanns i Jordbruksverkets datalager DAWA avseende år 2006. Siffrorna är jämförbara med motsvarande uppgifter för 2005, vilka publicerades i JO 10 SM 0502 (Jordbruksmarkens användning 2005. Preliminära resultat). De är däremot inte helt jämförbara med de definitiva arealuppgifter avseende 2005 som publicerades i JO 10 SM 0601 (Jordbruksmarkens användning 2005. Slutlig statistik). Detta beror på att i den definitiva arealstatistiken ingår endast arealer på jordbruksföretag, vilka har mer än 2,0 hektar åkermark inklusive jordbruksföretag som inte ansökt om arealbaserade stöd, medan i detta SM ingår alla ansökta arealer oavsett den totala arealen av jordbrukarnas åkermark.

 

De verkliga arealerna 2006 av olika grödor kan komma att avvika något från siffrorna i Tablå A och de följande tabellerna i det här statistiska meddelandet, då jordbrukarna lämnar in stödansökningar innan sådden genomförs. Jordbrukarna har möjligheter att ändra i sina stödansökningar fram till 15 juni 2006. Vidare kommer arealkontroller att göras senare under året, vilket kan komma att påverka innehållet i DAWA.

 

Som framgår av Tablå A väntas spannmålsarealen fortsätta minska, mellan 2005 och 2006 med 40 500 hektar eller 4 % till 988 600 hektar vilket är den lägsta areal som överhuvudtaget redovisats inom jordbruksstatistiken.

 

Förändring av spannmålsarealen varierar mellan olika typ av grödor. Vete och havre väntas att öka med 11 300 respektive 6 600 hektar medan korn väntas minska med 65 000 hektar.

Tablå A. Spannmålsarealer 2005- 2006 totalt i riket, hektar (avrundad)

 

Slutlig 2005

Prel. 2005

Prel. 2006

Vete

354 800

355 800

367 100

Korn

378 600

380 500

315 500

Havre

200 100

202 800

209 400

Övriga

90 500

90 000

96 600

Totalt

1 024 000

1 029 100

988 600


 

Av Tablå B framgår att den totala arealen raps och rybs beräknas öka med drygt 10 % och bli den högsta sedan slutet av 1990-talet. Arealen sockerbetor beräknas bli 43 600 hektar, en minskning med 11 % sedan 2005, och därmed den lägsta sedan slutet av 1960-talet. Undantag är 1991 då sockerbetsarealen var 38 500 hektar.

Den totala potatisareal beräknas bli 28 000 hektar, en minskning med 8 % sedan 2005, vilket är den lägsta areal som någonsin redovisats inom jordbruksstatistiken.

 

Tablå B. Åkerarealens fördelning på olika växtslag 2005- 2006 i hela riket, hektar (avrundad)

 

Slutlig 2005

Prel. 2005

Prel. 2006

Spannmål 

1 024 000

1 029 100

988 600

Baljväxter

40 900

40 900

36 400

Vall och grönfoder1 

1 066 900

1 088 200

1 121 300

Potatis

30 400

30 500

28 000

Sockerbetor

49 200

49 200

43 600

 

 

 

 

Raps och rybs

82 200

82 500

91 100

Övriga växtslag1  

54 900

41 800

40 800

Träda

321 300

318 000

308 500

Ospecificerad åkermark2 

31 500

-

-

Ej utnyttjad åkermark 

1 800

1 800

1 700

 

 

 

 

Summa åkermark

2 703 100

2 682 100

2 660 000

Summa betesmark och slåtteräng

512 500

557 900

562 900

Summa jordbruksmark

3 215 600

3 240 000

3 222 800


1) Frövallarealen redovisas i "Vall och grönfoder", men tidigare (prel. 2004 och def. 2004) redovisats i "Övriga växtslag".

2) Arealer som ej kunnat fördelas på gröda.

 

Minskningen av spannmålsodling gäller för alla län men procentuellt väntas Västernorrlands och Norrbottens län ha den största minskningen på 15 respektive 13 % (se diagram 1).

Diagram 1. Total spannmålsareal per län 2005 och 2006, 1000 hektar

Minskningen av spannmålsodling gäller också för alla produktionsområden, speciellt Övre Norrland som väntas få den största minskningen på 12 % (se diagram 2).

Diagram 2. Total spannmålsareal per produktionsområde 2005 och 2006, 1000 hektar

Vall- och grönfoderväxter väntas öka med 33 100 hektar och ökningen gäller för alla län. Procentuellt har Östergötlands och Västmanlands län den största ökningen med 6 % men Västra Götalands län har den största arealökningen på 7 700 hektar eller nästan 2 % (se diagram 3).

 

Diagram 3. Total vall- och grönfoderväxter per län 2005 och 2006, 1000 hektar

Ökning av vall- och grönfoderväxter gäller även för alla produktionsområden men Götalands norra slättbygder har den största ökningen med 8 % (se diagram 4).

 

Diagram 4. Total vall- och grönfoderväxter per produktionsområde 2005 och 2006, 1000 hektar

 

Potatisarealen och sockerbetsarealen väntas minska med 2 500 respektive 5 600 hektar (se diagram 5 respektive 6). För potatisen blir arealen 2006 den lägsta som någonsin redovisats inom jordbruksstatistiken medan den för sockerbetor blir den lägsta sedan slutet av 1960-talet. Undantag är 1991 då sockerbetsarealen var 38 500 hektar.

 

Digram 5. Total potatisareal per produktionsområde 2005 och 2006, hektar

Diagram 6. Total sockerbetsodling i vissa län 2005 och 2006, hektar

 

Den totala odling av raps och rybs väntas öka med 8 600 hektar och blir den största sedan slutet av 1990-talet.. Höstraps väntas öka med 12 900 hektar till 48 000 hektar år 2006, medan odling av de andra oljeväxter väntas minska totalt 4 300 hektar.

 

Förändring av arealer för raps och rybs, mellan 2005 och 2006, varierar mellan olika län. Västra Götaland län väntas få den största minskningen med 1 0000 hektar, eller 5 %, medan Skåne län väntas få den största ökningen med 6 800 hektar eller 34 % (se diagram 7).

Diagram 7. Total odling av raps och rybs i vissa län 2005 och 2006, 1000 hektar

Ökning av arealer för raps och rybs gäller nästan för alla produktionsområden mellan 2005 och 2006 (se diagram 8).

 

Diagram 8. Total odling av raps och rybs i vissa produktionsområde 2005 och 2006, 1000 hektar

 

Trädad mark väntas minska med 9 500 hektar med varierande förändring mellan olika län och olika produktionsområden (se diagram 9 och 10).

 

Diagram 9. Total trädad mark per län 2005 och 2006, 1000 hektar

 

 

 

Diagram 10 Total trädad mark per produktionsområde 2005 och 2006, 1000 hektar

 

Den totala arealen för betesmark och slåtteräng väntas fortsätta öka med ca 5 000 mellan 2005 och 2006. Förändringen mellan olika län är osäkra eftersom en stor del areal har registrerats som "Region obestämd" (se tabell 5).