Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0701

Jordbruksmarkens användning 2006
Slutlig statistik
Use of agricultural land 2006 Final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsarealen minskar medan vall och grönfoderväxter ökar

Den totala arealen åkermark i landet har uppskattats till 2 660 400 hektar år 2006. Detta är en minskning med 2 % jämfört med år 2005.

Spannmålsarealen har beräknats till 978 400 hektar år 2006, vilket är en minskning med 4 % sedan år 2005. Det är främst arealen korn som har minskat (‑17 %), medan de övriga spannmålsgrödorna ökat något. Mellan år 2004, året innan EU:s nya stödsystem infördes, samt år 2006 minskade arealen spannmål med 13 %.

Den totala arealen för vall och grönfoderväxter ökade mellan åren 2005 och 2006 med 4 % till 1 112 700 hektar. Mellan åren 2004 och 2006 ökade arealen vall och grönfoderväxter med 15 %.

Arealen för raps och rybs ökade med 10 % mellan åren 2005 och 2006. Sedan år 2000 har arealen för raps och rybs ökat med 87 %.

Betesmarken minskar marginellt

Den totala arealen betesmark har beräknats till 503 000 hektar år 2006, vilket är en minskning med 2 % sedan år 2005. I betesmark ingår alvarbete, skogsbete, fäbodbete och slåtteräng med sammanlagt ca 13 % av all betesmark.

Antalet jordbruksföretag minskar

Antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark år 2006 har uppskattats till 72 751 stycken, vilket är 2 112 stycken färre än år 2005. Detta motsvarar en minskning med 3 %. Företag med minst 100 hektar åkermark var ungefär lika många år 2006 som de var år 2005. För mindre företag är minskningen ungefär 3 %.