Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2006

JO 10 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

I detta statistiska meddelande redovisas arealer och antal företag för riket uppdelat efter län, produktionsområde, stödområde och storleksgrupp åker. Motsvarande uppgifter per kommun redovisas i särskilda excelfiler på jordbruksverkets webbplats, www.sjv.se, under rubriken statistik. Statistiken avser markanvändningen vid jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark.

Uppgifterna som ligger till grund för denna statistik har sedan år 2000 väsentligen hämtats från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd, som innehåller uppgifter om grödarealer för jordbrukare som ansöker om sådana stöd. Denna metod har använts för att jordbrukarna inte ska behöva uppge grödarealer mer än en gång varje år och metoden baseras också på en bedömning att jordbrukarna söker stöd för i stort sett all åkermark i landet.

Minskad spannmålsareal samt ökad vall- och grönfoderareal

Av tablå A framgår att den totala jordbruksmarken var tämligen konstant mellan åren 1995 och 2004. Vid övergången till EU:s nya jordbruksreform år 2005, ökade arealen något på grund av ändrade stödregler. Mellan åren 2005 och 2006 minskade den totala jordbruksarealen något. För år 2006 har arealen jordbruksmark uppskattats till 3 163 400 hektar, en minskning med 52 200 hektar sedan år 2005. Under samma period minskade arealen åkermark med 42 700 hektar samtidigt som den totala arealen betesmark och slåtteräng minskade med 9 500 hektar.

Den totala spannmålsarealen minskade mellan åren 2005 och 2006 med 4 %. Det är främst arealen korn som har minskat (-17 %), medan de övriga spannmålsgrödorna ökat något. Mellan år 2004, året innan EU:s nya stödsystem infördes, samt år 2006 minskade arealen spannmål med 13 %. Den totala arealen för vall och grönfoderväxter ökade mellan åren 2005 och 2006 med 4 %. Mellan åren 2004 och 2006 ökade arealen vall och grönfoderväxter med 15 %.

Arealen för sockerbetor minskade mellan åren 2005 och 2006 med 10 %, vilket beror på EU:s nya sockerreform. Arealen träda minskade under samma period med 4 %. Arealen träda är dock större än vad den var innan EU:s nya jordbruksreform trädde i kraft år 2005.

Arealen för raps och rybs ökade med 10 % mellan åren 2005 och 2006. Sedan år 2000 har arealen för raps och rybs ökat med 87 %.

Arealen för betesmark och slåtteräng minskar mellan åren 2005 och 2006 med 2 %. I betesmark ingår alvarbete, skogsbete, fäbodbete och slåtteräng med sammanlagt ca 13 % av all betesmark.Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning vid företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Hela riket. Hektar.

 

1995

2000

2004

2005

2006

Spannmål1

1 104 500

1 228 900

1 125 700

1 024 000

978 400

därav vete

261 400

401 600

403 400

354 800

360 900

därav korn

453 400

411 200

397 300

378 600

315 100

därav havre

278 300

295 500

229 700

200 100

206 100

därav resterande

111 400

120 600

95 300

90 500

96 300

Baljväxter

21 200

37 300

43 200

40 900

35 800

Vall och grönfoderv.1

1 058 900

920 800

970 500

1 066 900

1 112 700

Potatis

35 000

32 900

31 700

30 400

28 000

Sockerbetor

57 500

55 500

47 600

49 200

44 200

Raps och rybs

104 600

48 200

83 800

82 200

90 200

Övriga växtslag2

46 400

55 000

45 600

54 900

40 700

Träda

278 600

247 700

268 200

321 300

306 900

Ospecificerad åkermark3

..

79 700

30 400

31 500

21 400

Ej utnyttjad åkermark

59 800

..

13 900

1 800

2 000

Summa åkermark

2 766 600

2 706 000

2 660 600

2 703 100

2 660 400

 

 

 

 

 

 

Summa betesmark och slåtteräng

425 200

..

523 400

512 500

503 000

Summa jordbruksmark

3 191 800

..

3 184 000

3 215 600

3 163 400


1)      I spannmålsarealen år 2000 ingår vissa arealer stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder.

2)      Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trrädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

3)      Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

 

Av diagram 1 framgår att spannmålsodlingen år 2006 utnyttjade 31 % av den totala jordbruksarealen, vall och grönfoderväxter 35 %, betesmark 16 % och träda 10 %. Endast en mindre del av arealen utnyttjades för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor respektive oljeväxter.

Diagram 1. Jordbruksmarkens användning år 2006.

 

Av diagram 2 framgår att inom spannmålsodlingen var odlingen av vete vanligast med 37 % av arealen, därefter korn med 32 % av arealen och havre med 21 % av arealen. Råg, rågvete och blandsäd svarade tillsammans för endast 10 % av arealen.

 

Diagram 2. Spannmålsarealens fördelning år 2006.

 

Jordbruksmarkens fördelning per län

Av diagram 3 framgår att en stor del av landets åkermark år 2006 fanns i Västra Götalands län och i Skåne län. Sammanlagt nästan 35 %. Betesmark och slåtteräng var mer jämnt fördelad och Kalmar var det län med störst areal betesmark och slåtteräng. Drygt 15 % av den totala arealen.

 

Diagram 3. Jordbruksmarkens fördelning per län år 2006, 1 000 hektar.

 

Antal jordbruksföretag

Antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark år 2006 har uppskattats till 72 751 stycken, vilket är 2 112 stycken färre än år 2005. Detta motsvarar en minskning med 3 %. Den främsta anledningen till minskningen är att antalet ansökningar om stöd har minskat år 2006 jämfört med år 2005. Minskningen av företag är ganska jämnt fördelad mellan olika storleksklasser, förutom för de allra största företagen som ligger kvar på ungefär samma nivå som år 2005.

 

Tablå B. Jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark efter storleksklass.

Storleksklass,

åkermark

Antal

Förändring

2 006

2 005

Antal

Procent

2,1- 5,0

14 056

14 486

-430

-3

5,1- 10,0

13 801

14 117

-316

-2

10,1- 20,0

13 705

14 147

-442

-3

20,1- 30,0

7 301

7 583

-282

-4

30,1- 50,0

8 488

8 862

-374

-4

50,1- 100,0

9 283

9 569

-286

-3

Över 100,0

6 117

6 099

18

0

Totalt

72 751

74 863

-2 112

-3


 

Av diagram 4 framgår att de allra flesta företag återfanns i Skåne eller Västra Götaland. Ungefär en tredjedel av företagen med åkermark samt en tredjedel av företagen med betesmark och slåtteräng återfinns i antingen Skåne eller Västra Götaland. Antalet företag som utöver minst 2,0 ha åkermark också hade betesmark var 38 599, motsvarande ungefär 53 %.

 

Diagram 4. Antal jordbruksföretag per län år 2006.