Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0702

Jordbruksmarkens användning 2007
Preliminära uppgifter
Use of agricultural land in 2007
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Den totala arealen jordbruksmark i princip oförändrad

Enligt jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd minskar den totala arealen åkermark i Sverige med under 1 procent eller 12 400 hektar mellan år 2006 och år 2007. Samtidigt minskar arealen betesmark och slåtteräng med drygt 5 procent eller 31 800 hektar. Totalt sett minskar den totala arealen jordbruksmark med drygt 1 procent eller 44 100 hektar enligt dessa ansökningar.

Spannmålsarealen och potatisarealen i princip oförändrade

Spannmålsarealen ökar enligt stödansökningarna med 0,2 procent eller 2 100 hektar år 2007 jämfört med år 2006. Vårkorn, höstkorn och råg ökar i areal, medan de andra spannmålsgrödorna minskar. Den totala potatisarealen beräknas bli 28 500 hektar år 2007, vilket är en ökning med knappt 2 procent eller 500 hektar sedan år 2006. Arealen sockerbetor minskar med drygt 6 procent eller 2 800 hektar år 2007 jämfört med år 2006.

Arealen av raps och rybs minskar något

Arealen av raps och rybs bryter den uppåtgående trend som man haft de senaste åren. Mellan år 2006 och år 2007 minskar arealen med drygt 3 procent eller 2 900 hektar.

 

Denna statistik baseras på uppgifter den 26 juni i Jordbruksverkets datalager DAWA.från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (Ararat). De slutliga arealerna 2007 av olika grödor kan kommera att avvika något från dessa siffror, då jordbrukarna lämnar in stödansökningar innan sådden genomförs. Jordbrukarna har möjlighet att ändra i sina stödansökningar fram till den 15 juni 2007. Vidare kommer arealkontroller att göras senare under året, vilket kan komma att påverka innehållet i DAWAArarat.