Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksmark avses i detta statistiska meddelande åkermark och betesmark. Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbrukare som ansöker om arealbaserade stöd 2007.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-                      antal hektar åkermark uppdelad på olika grödor enligt jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd 2007,

-                      antal hektar betesmark av olika slag enligt jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd 2007,

Redovisning sker för riket totalt och uppdelat på län, produktionsområde och stödområde. Följande uppdelning görs för åkermark och betesmark:

-                      Spannmål: höstvete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, rågvete, blandsäd.

-                      Baljväxter, grönfoder och vall: ärter, åkerbönor m.m., konservärter, bruna bönor, grönfoder, slåtteräng och betesvall, frövall.

-                      Potatis, sockerbetor och oljeväxter: matpotatis, potatis för stärkelse, sockerbetor, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs, oljelin.

-                      Träda m.m.: energiskog, trädgårdsväxter, andra växtslag, träda, outnyttjad åkermark.

-                      Betesmark (ej åker): betesmark, slåtteräng, skogsbete, fäbodbete, alvarbete, outnyttjad betesmark.

 

Så görs statistiken

Statistiken bygger på en bearbetning av de uppgifter om stödansökningar som den 26 juni fanns i Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd, Ararat, Jordbruksverkets datalager DAWA avseende år 2007.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer bearbetningsfel som bedöms ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga personer eller företag i den statistiska ramen.

Arealuppgifterna i ansökningarna om arealbaserade stöd torde till stor del överensstämma med de verkliga slutliga grödarealerna. En orsak till avvikelser är att ansökan om arealbaserade stöd görs innan den egentliga sådden genomförs. Jordbrukarna har fram till mitten av juni möjligheter att anmäla ändringar i sina ansökningar. Storleken av dessa ändringar beror bl.a. av hur stora höstsådda arealer som utvintrat. En annan orsak till avvikelser är att det vid redovisningstillfället den 26 juni inte för alla arealer kunnat fastställas i vilka regioner de är belägna. Sådana arealer redovisas i detta SM som Region obestämd.

Bra att veta

Denna statistik är jämförbara med motsvarande uppgifter för 2006, vilka publicerades i JO 10 SM 0602 (Jordbruksmarkens användning 2006. Preliminära resultat). De är däremot inte helt jämförbara med de definitiva arealuppgifter avseende 2006 som publicerades i JO 10 SM 0701 (Jordbruksmarkens användning 2006. Slutlig statistik).

Detta beror på att i den definitiva arealstatistiken ingår endast arealer på jordbruksföretag, vilka har mer än 2,0 hektar åkermark inklusive jordbruksföretag som inte ansökt om arealbaserade stöd, medan i detta SM ingår alla ansökta arealer oberoende av den totala arealen av jordbruksföretagets åkermark.Detta beror på att i den definitiva arealstatistiken ingår endast arealer på jordbruksföretag, vilka har mer än 2,0 hektar åkermark inklusive jordbruksföretag som inte ansökt om arealbaserade stöd, medan i detta SM ingår alla ansökta arealer oavsett den totala arealen av jordbrukarnas åkermark.

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksmarkens användning återfinns även i de statistiska meddelanden som avser preliminära uppgifter om skörd 2006 och dessa överensstämmer med några mindre undantag med de arealer som redovisas i detta statistiska meddelande. I JO 10 SM 0701 redovisades slutlig statistik om jordbruksmarkens användning 2006 och i JO 18 SM 0601 redovisades höstsådda arealer 2006.

Grödarealerna i detta statistiska meddelande överensstämmer med några mindre undantag med de grödarealer för Sverige som EUs statistikkontor Eurostat senare kommer att redovisa vid publicering av preliminär skörde- och arealstatistik för EU-länderna.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.