Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Areal spannmål 2007. Hektar.

2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2007. Hektar.

3. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2007. Hektar.

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2007. Hektar.

5. Areal betesmark och slåtteräng 2007. Hektar.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure