Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0801

Jordbruksmarkens användning 2007
Slutlig statistik
Use of agricultural land 2007 Final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Minskad areal åkermark men ökad areal spannmål

Den totala arealen åkermark har uppskattats till 2 647 700 ha år 2007. Detta är en minskning med 12 700 ha (-0,5 %) jämfört med år 2006.

Spannmålsarealen har beräknats till 990 100 ha år 2007. Detta är en ökning med 11 700 ha (+1,2 %) jämfört med år 2006. Vete, korn och havre ökade sin areal, medan andra spannmålsslag minskade. Den procentuellt största ökningen står korn för (+3,7 %).

Den totala arealen för vall och grönfoderväxter har beräknats till 1 141 800 ha, vilket är en ökning med 29 100 ha (+2,6 %) sedan år 2006. Sedan år 2005 har vall och grönfoderväxter ökat med 62 000 ha (+5,7 %).

Arealen för raps och rybs minskade med 2 400 ha (-2,7 %) mellan åren 2006 och 2007.

Betesmarken minskar

Den totala arealen betesmark har beräknats till 487 800 ha. Detta är en minskning med 15 200 ha (-3,0 %) mellan åren 2006 och 2007. I betesmark ingår alvarbete, skogsbete, fäbodbete och slåtteräng med sammanlagt ca 14 % av all betesmark.

Antalet jordbruksföretag minskar

Antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark år 2007 har uppskattats till 71 759 stycken, vilket är 992 stycken färre än år 2006. Detta motsvarar en minskning med 1 %. Minskningen av företag är störst bland företagen med mellan 30 till 100 ha åkermark. De allra största företagen ökar dock sitt antal något mellan åren 2006 och 2007.