Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2007

JO 10 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

I detta statistiska meddelande redovisas arealer och antal företag för riket uppdelat efter län, produktionsområde, stödområde och storleksgrupp åker. Motsvarande uppgifter per kommun redovisas i särskilda excelfiler på Jordbruksverkets webbplats, www.sjv.se, under rubriken statistik. Statistiken avser markanvändningen vid jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark.

Uppgifterna som ligger till grund för denna statistik har sedan år 2000 väsentligen hämtats från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd, som innehåller uppgifter om grödarealer för jordbrukare som ansöker om sådana stöd. Denna metod har använts för att jordbrukarna inte ska behöva uppge grödarealer mer än en gång varje år och metoden baseras också på en bedömning att jordbrukarna söker stöd för i stort sett all åkermark i landet.

Ökad spannmålsareal samt ökad vall- och grönfoderareal

Av tablå A framgår att det inte skett några större förändringar av den totala jordbruksmarken sedan år 1995. En mindre minskning av den totala jordbruksmarken har skett mellan åren 2005 och 2007. För år 2007 har arealen jordbruksmark uppskattats till 3 135 500 hektar, en minskning med 27 900 hektar sedan år 2006. Under samma period minskade arealen åkermark med 12 700 hektar (-0,5 %) samtidigt som den totala arealen betesmark och slåtteräng minskade med 15 200 hektar (‑3,0 %).

Den totala spannmålsarealen ökade mellan åren 2006 och 2007 med 1,2 %. Vete, korn och havre ökade sin areal, medan andra spannmålsslag minskade. Den procentuellt största ökningen står korn för (+3,7 %). Korn är å andra sidan den spannmålsgröda som minskat mest sedan år 2005, -51 900 ha (-13,7 %).

Baljväxter minskade med 7 200 ha (-20,1 %) mellan åren 2006 och 2007. Det är en fortsättning på den minskning som skedde mellan åren 2005 och 2006. Sedan år 2005 har baljväxter minskat med 12 300 ha (-30,1 %). Vall och grönfoderväxter fortsatte att öka. Mellan åren 2006 och 2007 ökade arealen med 29 100 ha (+2,6 %). Sedan år 2005 har vall och grönfoderväxter ökat med 62 000 ha (+5,7 %). En anledning till denna ökning är det nya stödsystem som infördes i jordbruket år 2005.

Arealen sockerbetor minskade mellan åren 2006 och 2007 med 3 500 ha (‑7,9 %). Minskningen av areal har sin förklaring i att stödsystemet för sockerbetor ändrats.

Arealen för raps och rybs minskade med 2 400 ha (-2,7 %) mellan åren 2006 och 2007.

Arealen träda minskade med 26 300 ha (-8,6 %) mellan åren 2006 och 2007. Det är en fortsättning på den minskning som skedde mellan åren 2005 och 2006.

Ospecificerad åkermark är areal som ej kunnat specificerats per gröda och tillhör företag som inte söker något stöd. Denna areal minskade mellan åren 2006 och 2007 med 13 200 ha (-61,7 %). Anledningen till den stora minskningen av areal är till stor del beroende av hur dessa företag hanteras i Lantbruksregistret (LBR).

Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning vid företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Hela riket. Hektar.

 

1995

2000

2005

2006

2007

Spannmål1

1 104 500

1 228 900

1 024 000

978 400

990 100

därav vete

261 400

401 600

354 800

360 900

361 500

därav korn

453 400

411 200

378 600

315 100

326 700

därav havre

278 300

295 500

200 100

206 100

207 900

därav resterande

111 400

120 600

90 500

96 300

93 900

Baljväxter

21 200

37 300

40 900

35 800

28 600

Vall och grönfoderv.

1 058 900

920 800

1 079 800

1 112 700

1 141 800

Potatis

35 000

32 900

30 400

28 200

28 400

Sockerbetor

57 500

55 500

49 200

44 200

40 700

Raps och rybs

104 600

48 200

82 200

90 200

87 800

Övriga växtslag2

46 400

55 000

42 000

40 700

39 500

Träda

278 600

247 700

321 300

306 900

280 600

Ospecificerad åkermark3

..

79 700

31 500

21 400

8 200

Ej utnyttjad åkermark

59 800

..

1 800

2 000

2 000

Summa åkermark

2 766 600

2 706 000

2 703 100

2 660 400

2 647 700

 

 

 

 

 

 

Summa betesmark och slåtteräng

425 200

..

512 500

503 000

487 800

Summa jordbruksmark

3 191 800

..

3 215 600

3 163 400

3 135 500


1)    I spannmålsarealen år 2000 ingår vissa arealer stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder.

2)    Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trrädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

3)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

 

Av figur A framgår att spannmålsodlingen år 2007 utnyttjade 32 % av den totala jordbruksarealen, vall och grönfoderväxter 37 %, betesmark 16 % och träda 9 %. Endast en mindre del av arealen utnyttjades för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor respektive oljeväxter.

Figur A. Jordbruksmarkens användning år 2007.

 

Av figur B framgår att inom spannmålsodlingen var odlingen av vete vanligast med 37 % av arealen, därefter korn med 33 % av arealen och havre med 21 % av arealen. Råg, rågvete och blandsäd svarade tillsammans för endast 9 % av arealen.

 

Figur B. Spannmålsarealens fördelning år 2007.

 

Jordbruksmarkens fördelning per län

Av figur C framgår att en stor del av landets åkermark år 2007 fanns i Västra Götalands län och i Skåne län. Sammanlagt nästan 35 %. Betesmark och slåtteräng var mer jämnt fördelad och Kalmar var det län med störst areal betesmark och slåtteräng. Knappt 16 % av den totala arealen av betesmark och slåtteräng.

Figur C. Jordbruksmarkens fördelning per län år 2007, 1 000 hektar.

 

Antal jordbruksföretag

Antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark år 2007 har uppskattats till 71 759 stycken, vilket är 992 stycken färre än år 2006. Detta motsvarar en minskning med 1 %. Minskningen av företag är störst bland företagen med mellan 30 till 100 ha åkermark. De allra största företagen ökar dock sitt antal något mellan åren 2006 och 2007.

 

Tablå B. Jordbruksföretag med mer än 2,0 ha åkermark efter storleksklass.

Storleksklass

Antal

Förändring

2 007

2 006

Antal

Procent

2,1- 5,0

14 031

14 056

-25

0

5,1- 10,0

13 690

13 801

-111

-1

10,1- 20,0

13 505

13 705

-200

-1

20,1- 30,0

7 130

7 301

-171

-2

30,1- 50,0

8 268

8 488

-220

-3

50,1- 100,0

8 965

9 283

-318

-3

Över 100,0

6 170

6 117

53

1

Totalt

71 759

72 751

-992

-1


 

Av figur D framgår att de allra flesta företag återfanns i Skåne eller Västra Götaland. Ungefär en tredjedel av företagen med åkermark samt en tredjedel av företagen med betesmark och slåtteräng återfinns i antingen Skåne eller Västra Götaland. Antalet företag som utöver minst 2,0 ha åkermark också hade betesmark var 38 562, motsvarande knappt 54 %.

Figur D. Antal jordbruksföretag per län år 2007.