Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0802

Jordbruksmarkens användning 2008
Preliminära uppgifter
Use of agricultural land in 2008, Preliminary results
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Den totala arealen jordbruksmark i princip oförändrad

Enligt jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd minskar den totala arealen åkermark i Sverige med under 1 % eller 12 900 hektar mellan år 2007 och år 2008. Samtidigt minskar arealen betesmark och slåtteräng med drygt 5 % eller 29 100 hektar. Totalt sett minskar den totala arealen jordbruksmark med drygt 1 % eller 42 000 hektar enligt dessa ansökningar.

Spannmålsarealen ökar medan potatisarealen och sockerbetor minskar

Spannmålsarealen ökar enligt stödansökningarna med 10,1 % eller 100 500 hektar år 2008 jämfört med år 2007. Vårkorn står för drygt 78 % av den ökade arealen. Rågvete och höstvete är de enda spannmålsgrödor som minskar i areal, medan de andra ökar. Anledning till detta är troligen de höjda spannmålspriserna i kombination av förändringarna i kravet på träda för att få söka gårdstöd. Den totala potatisarealen beräknas bli 27 000 hektar år 2008, vilket är en minskning med ca 5 % eller 1 500 hektar sedan år 2007. Arealen sockerbetor minskar med drygt 10 % eller 4 100 hektar år 2008 jämfört med år 2007.

Arealen av träda minskar kraftigt

Med drygt 48 % eller 134 000 hektar minskar stödansökt areal för träda år 2008 från år 2007. Detta på grund av att det inte längre krävs, att en viss andel markareal är i träda för att få söka gårdstöd.

 

Denna statistik baseras på uppgifter den 16 juni i Jordbruksverkets datalager DAWA.från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (Ararat). De slutliga arealerna 2008 av olika grödor kan kommera att avvika något från dessa siffror, då jordbrukarna lämnar in stödansökningar innan sådden genomförs. Jordbrukarna har möjlighet att ändra i sina stödansökningar fram till den 15 juni 2008. Vidare kommer arealkontroller att göras senare under året, vilket kan komma att påverka innehållet i DAWAArarat.