Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0901

Jordbruksmarkens användning 2008
Slutlig statistik
Use of agricultural land 2008 Final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Minskad areal åkermark men ökad areal spannmål

Den totala arealen åkermark har beräknats till 2 630 500 ha år 2008. Detta är en minskning med 17 500 ha (-0,7 %) jämfört med år 2007.

Spannmålsarealen har beräknats till 1 087 700 ha år 2008. Detta är en ökning med 97 600 ha (+9,9 %) jämfört med år 2007. Korn och havre ökade sin areal, vete är oförändrat medan andra spannmålsslag minskade. Den procentuellt största ökningen står korn för (+24,2 %).

Den totala arealen för vall och grönfoderväxter har beräknats till 1 158 900 ha, vilket är en ökning med 31 300 ha (+2,8 %) sedan år 2007. Sedan år 2005 har vall och grönfoderväxter ökat med 93 000 ha (+8,7 %).

Arealen för raps och rybs ökade med 1 700 ha (+1,9 %) år 2008 jämfört med år 2007.

Arealen träda minskade med 134 500 ha (-47,9 %) mellan åren 2007 och 2008. Sverige har inte haft så liten areal träda sedan året innan Sveriges inträde i EU 1995.

Betesmarken minskar

Den totala arealen betesmark har beräknats till 457 700 ha. Det är en minskning med 31 600 ha (-6,5 %) mellan åren 2007 och 2008. I betsmark ingår alvarbete, skogsbete, fäbodbete och slåtteräng med sammanlagt ca 14 % av all betesmark.

Antalet jordbruksföretag minskar

Antalet jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret 2008 har uppskattats till 71 611 stycken, vilket är 998 stycken färre än år 2007. Detta motsvarar en minskning med 1 %. Minskningen av företag är störst bland företag med mellan 30 till 50 ha åkermark. De allra största samt de allra minsta företagen ökar dock sitt antal något mellan åren 2007 och 2008.