Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2008

JO 10 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

 

I detta statistiska meddelande redovisas arealer och antal företag för riket uppdelat efter län, produktionsområde, stödområde och storleksgrupp åker. Motsvarande uppgifter per kommun redovisas i en databas på Jordbruksverkets webbplats, www.sjv.se, under rubriken statistik. Statistiken avser markanvändningen vid jordbruksföretag som uppfyller kraven för att vara med i Lantbruksregistret, LBR. För de krav som ställs på företag som ska vara med i LBR, se avsnittet Fakta om statistiken.

Uppgifterna som ligger till grund för denna statistik har sedan år 2000 väsentligen hämtats från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd, som innehåller uppgifter om grödarealer för jordbrukare som ansöker om sådana stöd. Denna metod har använts för att jordbrukarna inte ska behöva uppge grödarealer mer än en gång varje år. Metoden baseras på en bedömning att jordbrukarna söker stöd för i stort sett all åkermark i landet.

Ökad spannmålsareal samt ökad vall- och grönfoderareal

Av tablå A framgår att det inte skett några större förändringar av den totala jordbruksmarken sedan år 1995. En mindre minskning av den totala jordbruksmarken har skett mellan åren 2005 och 2008. För år 2008 har arealen jordbruksmark uppskattats till 3 088 300 hektar, en minskning med 49 000 hektar (‑1,6 %) sedan år 2007. Under samma period minskade arealen åkermark med 17 500 hektar (-0,7 %) samtidigt som den totala arealen betesmark och slåtteräng minskade med 31 600 hektar (‑6,5 %).

Den totala spannmålsarealen ökade mellan åren 2007 och 2008 med 9,9 %. Korn och havre ökade sin areal, vete är oförändrad medan andra spannmålsslag minskade. Den procentuellt största ökningen står korn för (+24,2 %). Havre är den spannmålsgröda som ökat mest sedan år 2005, 27 500 ha (+13,7 %).

Baljväxter minskade med 3 300 ha (-11,5 %) mellan åren 2007 och 2008. Det är en fortsättning på den minskning som skedde mellan åren 2006 och 2007. Sedan år 2005 har baljväxter minskat med 15 600 ha (-38,1 %). Vall och grönfoderväxter fortsatte att öka. Mellan åren 2007 och 2008 ökade arealen med 31 300 ha (+2,8 %). Sedan år 2005 har vall och grönfoderväxter ökat med 93 000 ha (+8,7 %). En anledning till denna ökning är det nya stödsystem som infördes i jordbruket år 2005.

Arealen sockerbetor minskade mellan åren 2007 och 2008 med 3 900 ha (‑9,6 %). Minskningen av areal har sin förklaring i att stödsystemet för sockerbetor ändrats.

Arealen för raps och rybs ökade med 1 700 ha (+1,9 %) mellan åren 2007 och 2008.

Arealen träda minskade med 134 500 ha (-47,9 %) mellan åren 2007 och 2008. En förklaring är att kravet på att en viss areal måste vara i träda försvunnit. Sverige har inte haft så liten areal träda sedan året innan Sveriges inträde i EU 1995.

Ospecificerad åkermark är areal som ej kunnat specificerats per gröda och tillhör företag som inte söker något stöd. Denna areal minskade mellan åren 2007 och 2008 med 700 ha (-8,4 %).

Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning vid företag som ingår i Lantbruksregistret. Hela riket. Hektar

 

19951

20001

2005

2007

2008

Spannmål2

1 104 500

1 228 900

1 024 000

990 100

1 087 700

därav vete

261 400

401 600

354 800

361 500

361 500

därav korn

453 400

411 200

378 600

326 700

405 800

därav havre

278 300

295 500

200 100

207 900

227 600

därav resterande

111 400

120 600

90 500

93 900

92 800

Baljväxter

21 200

37 300

40 900

28 600

25 300

Vall och grönfoderv.2

1 058 900

920 800

1 065 900

1 127 600

1 158 900

Potatis

35 000

32 900

30 500

28 400

26 900

Sockerbetor

57 500

55 500

49 200

40 700

36 800

Raps och rybs

104 600

48 200

82 200

87 800

89 500

Övriga växtslag3

46 400

55 000

56 000

53 900

51 700

Träda

278 600

247 700

321 300

280 600

146 500

Ospecificerad åkermark4

..

79 700

31 700

8 300

7 600

Ej utnyttjad åkermark

59 800

..

1 800

2 000

-

Summa åkermark

2 766 600

2 706 000

2 703 300

2 648 000

2 630 900

 

 

 

 

 

 

Summa betesmark och slåtteräng

425 200

..

513 500

489 300

457 700

Summa jordbruksmark

3 191 800

..

3 216 800

3 137 300

3 088 600


1)    För åren 1995 samt 2000 ingår enbart företag med minst 2,0 ha åkermark.

2)    I spannmålsarealen år 2000 ingår vissa arealer stråsäd till grönfoder och stråsäd/baljväxtblandningar avsedda att skördas som grönfoder.

3)    Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trrädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

4)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

 

Av figur A framgår att spannmålsodlingen år 2008 utnyttjade 35 % av den totala jordbruksarealen, vall och grönfoderväxter 38 %, betesmark 15 % och träda 5 %. Endast en mindre del av arealen utnyttjades för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor respektive oljeväxter.

Figur A. Jordbruksmarkens användning år 2008

 

Av figur B framgår att inom spannmålsodlingen var odlingen av korn vanligast med 37 % av arealen, därefter vete med 33 % av arealen och havre med 21 % av arealen. Råg, rågvete och blandsäd svarade tillsammans för endast 9 % av arealen.

 

Figur B. Spannmålsarealens fördelning år 2008

 

Jordbruksmarkens fördelning per län

Av figur C framgår att en stor del av landets åkermark år 2008 fanns i Västra Götalands län och i Skåne län. Sammanlagt nästan 35 %. Betesmark och slåtteräng var mer jämnt fördelad och Kalmar var det län med störst areal betesmark och slåtteräng. Knappt 16 % av den totala arealen av betesmark och slåtteräng.

Figur C. Jordbruksmarkens fördelning per län år 2008, 1 000 hektar

hektar

 

 

Antal jordbruksföretag

Antalet jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret år 2008 har uppskattats till 71 611 stycken, vilket är 998 stycken färre än år 2007. Detta motsvarar en minskning med 1 %. Minskningen av företag är störst bland företagen med mellan 30 till 50 ha åkermark. De allra största samt de allra minsta företagen ökar dock sitt antal något mellan åren 2007 och 2008.

 

Tablå B. Jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret efter storleksklass

Storleksklass

Antal

Förändring

2008

2007

Antal

Procent

-2.0

895

875

20

2

2,1- 5,0

14 087

14 043

44

0

5,1- 10,0

13 693

13 703

-10

0

10,1- 20,0

13 225

13 490

-265

-2

20,1- 30,0

6 886

7 121

-235

-3

30,1- 50,0

7 899

8 255

-356

-4

50,1- 100,0

8 677

8 958

-281

-3

Över 100,0

6 249

6 164

85

1

Totalt

71 611

72 609

-998

-1


 

Av figur D framgår att de allra flesta företag återfanns i Skåne eller Västra Götaland. Ungefär en tredjedel av företagen med åkermark samt en tredjedel av företagen med betesmark och slåtteräng återfinns i antingen Skåne eller Västra Götaland.

Figur D. Antal jordbruksföretag per län år 2007

hektar