Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1001

Jordbruksmarkens användning 2009
Slutlig statistik
Use of agricultural land 2009 Final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ökad areal åkermark men minskad areal spannmål

Den totala arealen åkermark har beräknats till 2 643 400 ha år 2009. Detta är en ökning med 11 900 ha (+0,5 %) jämfört med år 2008.

Spannmålsarealen har beräknats till 1 048 600 ha år 2009. Detta är en minskning med 39 100 ha (-3,6 %) jämfört med år 2008. Höstvete, råg, höstkorn, rågvete samt blandsäd ökade sin areal medan resterande spannmålsslag minskade. Den procentuellt största ökningen stod höstkorn för (+75,8 %). Råg ökade med 32,8 %.

Den totala arealen för vall och grönfoderväxter har beräknats till 1 175 300 ha, vilket är en ökning med 16 400 ha (+1,4 %) sedan år 2008. Sedan år 2005 har vall och grönfoderväxter ökat med 109 400 ha (+10,3 %).

Arealen för raps och rybs ökade med 10 000 ha (+11,2 %) år 2009 jämfört med år 2008.

Arealen träda ökade med 6 800 ha (+4,6 %) mellan åren 2008 och 2009. Detta är ett trendbrott, då arealen träda minskat under en serie av år och skönk väldigt mycket under år 2008, då kravet på att en viss areal måste ligga i träda försvann.

Betesmarken minskar

Den totala arealen betesmark har beräknats till 436 300 ha. Det är en minskning med 21 400 ha (-4,7 %) mellan åren 2008 och 2009. I betsmark ingår alvarbete, skogsbete, fäbodbete och slåtteräng med sammanlagt ca 14 % av all betesmark.

Antalet jordbruksföretag minskar

Antalet jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret 2009 har uppskattats till 71 196 stycken, vilket är 415 stycken färre än år 2008. Det motsvarar en minskning med 1 %.