Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2009

JO 10 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. En del av denna redovisning består i att belysa åkerarealens och betesmarkens fördelning och antalet företag med olika grödor totalt för riket samt för län och kommuner. Fram t.o.m. 1999 har denna redovisning baserats på den statistiska uppgiftsinsamlingen till det s.k. lantbruksregistret (LBR) vid SCB. Fr.o.m. år 2000 används i denna statistik uppgifter om arealerna från Jordbruksverkets administrativa register avseende arealbaserade stöd. För företag som inte söker arealbaserade stöd inhämtas uppgifter om åkerareal vissa år från enkätundersökningar.

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksmark avses i detta statistiska meddelande åkermark och betesmark. Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet vilka ingår i Lantbruksregistret. De företag som ingår i Lantbruksregistret i juni 2009 utgörs av företag som

-          brukade mer än 2,0 hektar åkermark, eller

-          innehade stora djurbesättningar - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar), eller

-          innehade minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller

-          innehade minst 200 kvadratmeter växthusyta för trädgårdsproduktion.

 

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-                      antal hektar åkermark uppdelad på olika grödor,

-                      antal hektar betesmark av olika slag,

-                      antal jordbruksföretag med odling av olika grödor,

-                      antal jordbruksföretag med betesmark av olika slag.

 

Redovisning sker för riket totalt och uppdelat på företagsstorlek efter åkerareal samt uppdelat på län, produktionsområde, stödområde och kommun. Följande uppdelning görs för åkermark och betesmark:

-                      Spannmål: höstvete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, rågvete, blandsäd.

-                      Baljväxter, grönfoder och vall: ärter, åkerbönor m.m., konservärter, bruna bönor, majs, grönfoder, slåtteräng och betesvall, frövall.

-                      Potatis, sockerbetor och oljeväxter: matpotatis, potatis för stärkelse, sockerbetor, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs, oljelin.

-                      Träda m.m.: energiskog, trädgårdsväxter, andra växtslag, träda, outnyttjad åkermark, ospecificerad åker.

-                      Betesmark (ej åker): betesmark, slåtteräng, skogsbete, fäbodbete, alvarbete, outnyttjad betesmark, ospecificerad betesmark.

 

Så görs statistiken

Statistiken bygger i första hand på uppgifter i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (ARARAT) avseende 2008 men även i mindre grad på uppgifter från en postenkätundersökning enligt följande:

-                      För de jordbruksföretag som ansökte om arealbaserade stöd år 2008 används de uppgifter i ARARAT som låg till grund för utbetalningar av stöden.

-                      För de jordbruksföretag som inte ansökte om arealbaserade stöd år 2008 används uppgifter i en postenkätundersökning genomförd år 2007 och som avsåg samtliga jordbruksföretag i landet.

 

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Av dessa fel bedöms täckningsfel kunna ha inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

 

Täckningsfelet har tidigare bedömts ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Detta beror på att de uppgifter som ligger till grund för denna statistik sedan år 2000 väsentligen har hämtats från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd, som innehåller uppgifter om grödarealer för jordbrukare som ansöker om sådana stöd, och att den bedömning har gjorts att jordbrukarna söker stöd för i stort sett all åkermark i landet. Denna metod har använts för att jordbrukarna inte ska behöva uppge grödarealer mer än en gång varje år.

 

Denna metod att redovisa arealanvändningen har inneburit att nybildade jordbruksföretag, som inte ansökt om stöd, inte har införts i den statistiska ramen. Vidare har ett antal jordbruksföretag, som under senare år inte ansökt om stöd, avförts från ramen trots att de drivits vidare. Detta innebär att arealstatistiken under senare år baserats på en undertäckning av den statistiska ramen.

 

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i ARARAT eller i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. Arealuppgifterna i jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd kontrolleras årligen genom administrativa kontroller och kontroller i fält. I fält kontrolleras minst 5 % av alla jordbruksföretag och kontrollresultaten visar på små skillnader mellan uppgiven och verklig areal. Rimlighetsbedömningar görs av de uppgifter som inkommer via postenkät. Den sammanlagda åkerarealen på de företag som erhöll postenkät år 2007 utgjorde ungefär 0,3 % av den totala åkerarealen år 2007.

Svarsbortfall kan endast förekomma i den undersökningsdel som avser enkätundersökningen. I denna del, som endast utgör en mycket liten del av statistikredovisningen, är bortfallet ungefär 5 %.

Fel från bearbetningsprocessen (skanning, granskning/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små.

Vissa mindre justeringar av redovisade grödarealer har gjorts. Generellt har av jordbrukaren redovisat höstkorn i Dalarna och norr därom i statistiken redovisats som vårkorn.

Jordbrukarnas redovisning av fäbodbeten bygger i vissa fall på behovet av betesareal för nötkreatur i stödsammanhang. Jämförelser mellan åren av fäbodbeten bör göras med försiktighet.

Bra att veta

 

Annan statistik

I JO 10 SM 0901 redovisades definitiva uppgifter om jordbruksmarkens användning 2008, i JO 18 SM 0901 redovisades höstsådda arealer 2009 och i JO 10 SM 0902 redovisades preliminära uppgifter över jordbruksmarkens användning 2009.

Grödarealer i detta statistiska meddelande överstämmer med något mindre undantag med de grödarealer för Sverige som EU:s statistikkontor Eurostat redovisar vid publicering av skörde- och arealstatistik för EU-länderna.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.