Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2010

JO 10 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Ny definition i Lantbruksregistret

Statistiken i detta Statistiska meddelande baseras på alla jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret (LBR) 2010. Från 2010 års LBR har vissa nedre gränser för att tillhöra registret ändrats. En ny gräns som införts fr. o. m. 2010 är större än 5,0 ha jordbruksmark. Även nedre gränser för antal djur har ändrats. Läs mer om de nya definitionerna i avsnittet "Fakta om statistiken". Generellt betyder de nya avgränsningarna att antalet företag i Lantbruksregistret blir fler än med de gamla avgränsningarna.

 

Uppgifter per kommun och stödområde

I detta Statistiska meddelande redovisas arealer och antal företag för riket uppdelat efter län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark. Motsvarande uppgifter per kommun och stödområde redovisas i Jordbruksverkets statistik­databas på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/statistik.

 

Minskad spannmålsareal samt ökad areal för oljeväxter

Av tablå A framgår att åkermarken år 2010 var 2 633 500 hektar. Det innebär en minskning med 113 400 hektar (-4 %) sedan år 1999. Mellan åren 2007 och 2010 var minskningen 14 200 hektar (-0,5 %). Den totala arealen betesmark var 451 900 hektar år 2010. Det innebär en minskning med 37 400 hektar (-8 %) jämfört med år 2007.

Den totala spannmålsarealen var 962 800 hektar år 2010. Det innebär en minskning med 27 300 hektar (-3 %) jämfört med år 2007. Jämfört med år 1999 minskade spannmåls­arealen med 190 400 hektar (-17 %). Vetearealen ökade med 38 500 hektar (+11 %) jämfört med år 2007. Jämfört med år 1999 ökade vetearealen med 124 600 hektar (+45 %). Havrearealen minskade med 43 500 hektar (-21 %) jämfört med år 2007. Jämfört med år 1999 minskade havrearealen med 141 300 hektar (‑46 %). Kornarealen minskade måttligt jämfört med år 2007 men jämfört med 1999 minskade kornarealen med 163 200 hektar (-34 %).

Baljväxtsarealen ökade med 17 500 hektar (+61 %) mellan 2007 och 2010. Jämfört med år 1999 var ökningen 6 400 hektar (+16 %). Odlingen av vall och grönfoderväxter upptog 1,2 miljoner hektar år 2010. Det innebär en ökning med 67 100 hektar (+6 %) sedan 2007. Jämfört med 1999 har odlingen av vall och grönfoderväxter ökat med 214 500 hektar (+22 %). En anledning till denna ökning är det nya stödsystem som infördes i jordbruket år 2005.

Sockerbetsarealen upptog 37 900 hektar år 2010. Det innebär en minskning med 2 800 hektar (-7 %) sedan 2007. Jämfört med år 1999 har arealen minskat med 22 000 hektar (‑37 %). En anledning till den stora minskningen är att stöden för sockerbetor förändrades år 2005.

Arealen av raps och rybs upptog 110 200 hektar år 2010. Det innebär en ökning med 22 400 hektar (+26 %) sedan år 2007. Sedan år 1999 har arealen för raps och rybs ökat med 34 300 hektar (+45 %). I Figur A ser man att arealen för raps och rybs har ökat sedan år 2001.

Arealen i träda var 176 800 hektar år 2010. Det innebär en minskning med 103 800 hektar (-37 %) sedan 2007. Jämfört med år 1999 har arealen i träda minskat med 93 900 hektar (-35 %). Under 2008 försvann kravet på att en del areal måste ligga i träda, vilket man ser tydligt i Figur A.

Ospecificerad åkermark är areal som ej kunnat specificeras per gröda och tillhör företag som inte söker något stöd. Den var 10 500 hektar år 2010. Mellan 2007 och 2010 ökade arealen med 2 300 hektar (+28 %). Ej utnyttjad åkermark finns inte med i 2010 års stödansökan och är således lika med noll.

 

Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning för företag som ingår i Lantbruksregistret. Hela riket, hektar

 

19991

20031

2005

2007

2010

Spannmål

1 153 200

1 153 900

1 024 000

990 100

962 800

därav vete

275 400

411 300

354 800

361 500

400 000

därav korn

482 000

368 500

378 600

326 700

318 800

därav havre

305 700

279 800

200 100

207 900

164 400

därav resterande

90 100

94 300

90 500

93 900

79 600

Baljväxter

39 700

38 800

40 900

28 600

46 100

Vall och grönfoderv.

980 200

965 000

1 066 900

1 127 600

1 194 700

Potatis

32 800

30 500

30 500

28 400

27 200

Sockerbetor

59 900

50 100

49 200

40 700

37 900

Raps och rybs

75 900

58 600

82 200

87 800

110 200

Övriga växtslag2

75 600

42 700

54 900

53 800

67 200

Träda

270 700

275 600

321 300

280 600

176 800

Ospecificerad åkermark3

..

41 400

31 600

8 200

10 500

Ej utnyttjad åkermark

59 000

11 900

1 800

2 000

..

Summa åkermark

2 746 900

2 668 600

2 703 100

2 647 700

2 633 500

 

 

 

 

 

 

Summa betesmark och slåtteräng

..

494 400

513 500

489 300

451 900

Summa jordbruksmark

..

3 163 000

3 216 600

3 137 000

3 085 400


1)      För 1999 och 2003 ingår enbart företag med minst 2,0 ha åkermark.

2)      Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

3)      Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

Figur A. Areal i tusen hektar för utvalda grödgrupper åren 1999-2010

Av figur B framgår att spannmålsodlingen år 2010 utnyttjade 31 % av den totala jordbruksarealen, vall och grönfoderväxter 39 %, betesmark 15 % och träda 6 %. Endast en mindre del av arealen utnyttjades för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor respektive oljeväxter.

Figur B. Jordbruksmarkens användning år 2010

 

Av figur C framgår att inom spannmålsodlingen var odlingen av vete störst med 42 % av arealen, därefter korn med 33 % av arealen och havre med 17 % av arealen. Råg, rågvete och blandsäd svarade tillsammans för endast 8 % av arealen.

Figur C. Spannmålsarealens fördelning år 2010

Jordbruksmarkens fördelning per län

Av figur D framgår att en stor del av landets åkermark år 2010 fanns i Västra Götalands län och i Skåne län. Sammanlagt 920 000 hektar åkermark fanns i dessa län. Mest betesmark och slåtteräng fanns i Kalmar län med 71 700 hektar, följt av Västra Götalands- samt Skåne län.

 

Figur D. Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2010

Av figur E framgår det att andelen åker- respektive betesmark skiljer sig åt mellan länen. Västerbottens län har den procentuellt största andelen åkermark, där 97 % av jordbruksmarken är åkermark. Kalmar län har den procentuellt största andelen betesmark, där 37 % av jordbruksmarken är betesmark.

Figur E. Jordbruksmarkens fördelning per län år 2010

 

Antal jordbruksföretag

Antalet jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret, LBR, år 2010 var 70 820 stycken, vilket var 1 789 stycken färre än år 2007. Detta motsvarar en minskning med 2 %. Minskningen av företag är störst bland företagen med mellan 2 till 5 hektar åkermark. Antal företag ökade med 302 % i gruppen som har upp till 2,0 hektar åkermark, vilket beror på att avgränsningarna i LBR ändrats år 2010. För vidare information om ändringarna i LBR, se avsnittet "Fakta om statistiken".

Tablå B. Jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret efter storleksklass åkermark, hektar

Storleksklass åkermark

Antal

Förändring

2007

2010

Antal

Procent

-2,0

875

3 514

+2 639

+302

2,1- 5,0

14 043

11 601

-2 442

-17

5,1- 10,0

13 703

13 943

+240

+2

10,1- 20,0

13 490

13 008

-482

-4

20,1- 30,0

7 121

6 603

-518

-7

30,1- 50,0

8 255

7 490

-765

-9

50,1- 100,0

8 958

8 205

-753

-8

Över 100,0

6 164

6 456

+292

+5

Totalt

72 609

70 820

-1 789

-2


 

Av figur E framgår att de allra flesta företag återfanns i Skåne eller Västra Götaland. Värt att notera är att ett och samma företag kan förekomma flera gånger i diagrammet om företaget har mark i fler än ett län.

Figur F. Antal jordbruksföretag i tusental per län år 2010

 

Arealen betesmark har ändrats genom åren, vilket framgår i figur G. Förändringarna kan till viss del förklaras av hur stödsystemen har definierat betesmark. År 2010 har definitionen på vilka företag som ingår i LBR ändrats, se vidare avsnittet "Fakta om statistiken". Detta får till följd att arealen betesmark år 2010 ökar med 29 200 hektar jämfört med den gamla definitionen av LBR år 2010.

Figur G. Areal betesmark i tusen hektar åren 2002-2010