Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2011

JO 10 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Ökad spannmålsareal och minskad areal för träda

Av tablå A framgår att åkermarken preliminärt var 2 617 100 hektar år 2011. Det var en minskning med 16 400 hektar (-1 %) jämfört med 2010. Den totala arealen betesmark var preliminärt 444 000 hektar år 2011. Det var en minskning med 7 900 hektar (-2 %) jämfört med år 2010.

Den totala spannmålsarealen var preliminärt 992 900 hektar år 2011. Det var en ökning med 30 100 hektar (+3 %) jämfört med år 2010. Havrearealen ökade preliminärt med 18 000 hektar (+11 %) jämfört med 2010. Råg, rågvete och blandsäd (benämnt ”därav resterande” i tablån) minskade preliminärt med 13 000 hektar (-16 %) jämfört med 2010.

Arealen för baljväxter var preliminärt 41 000 hektar. Det var en minskning med 5 100 hektar (-11 %) jämfört med år 2010. Arealen av vall och grönfoderväxter var preliminärt 1 194 800 hektar år 2011. Det var en ökning med 100 hektar (+0 %) jämfört med år 2010.

Arealen för potatis upptog preliminärt 27 600 hektar år 2011. Det var en ökning med 400 hektar (+1 %).

Arealen av raps och rybs var preliminärt 99 900 hektar år 2011. Det var en minskning med 10 300 hektar (-9 %) jämfört med år 2010.

Arealen i träda var preliminärt 149 900 hektar år 2011. Det var en minskning med 26 900 hektar (-15 %) jämfört med år 2010. Under 2008 försvann kravet på att en del areal måste ligga i träda, vilket tydligt kan ses i Figur A.

 

Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning för företag som ingår i Lantbruksregistret. Hela riket, hektar

 

20031

2005

2007

2010

2011 prel.

Spannmål1

1 153 900

1 024 000

990 100

962 800

992 900

därav vete

411 300

354 800

361 500

400 000

420 600

därav korn

368 500

378 600

326 700

318 800

323 300

därav havre

279 800

200 100

207 900

164 400

182 400

därav resterande

94 300

90 500

93 900

79 600

66 600

Baljväxter

38 800

40 900

28 600

46 100

41 000

Vall och grönfoderväxter

965 000

1 066 900

1 127 600

1 194 700

1 194 800

Potatis

30 500

30 500

28 400

27 200

27 600

Sockerbetor

50 100

49 200

40 700

37 900

39 400

Raps och rybs

58 600

82 200

87 800

110 200

99 900

Övriga växtslag2

42 700

54 900

53 800

67 200

61 800

Träda

275 600

321 300

280 600

176 800

149 900

Ospecificerad åkermark3

41 400

31 600

8 200

10 500

9 800

Ej utnyttjad åkermark

11 900

1 800

2 000

..

..

Summa åkermark

2 668 600

2 703 100

2 647 700

2 633 500

2 617 100

Summa betesmark och slåtteräng

494 400

513 500

489 300

451 900

444 000

Summa jordbruksmark

3 163 000

3 216 600

3 137 000

3 085 400

3 061 100


1)       För 2003 ingår enbart företag med minst 2,0 ha åkermark.

2)       Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

3)       Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

 

Figur A. Areal i tusen hektar för utvalda grödgrupper åren 1999–2011 (preliminärt)

Av figur B framgår att spannmålsodlingen år 2011 preliminärt upptog 32 % av den totala jordbruksarealen, vall och grönfoderväxter 39 %, betesmark 15 % och träda 5 %. Endast en mindre del av arealen utnyttjades för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor respektive oljeväxter.

Figur B. Jordbruksmarkens användning år 2011 (preliminärt)

Av figur C framgår att inom spannmålsodlingen var odlingen av vete störst med 42 % av arealen, därefter korn med 33 % av arealen och havre med 18 % av arealen. Råg, rågvete och blandsäd svarade tillsammans för endast 7 % av arealen.

 

Figur C. Spannmålsarealens fördelning år 2011 (preliminärt)

Jordbruksmarkens fördelning per län

Av figur D framgår att en stor del av landets åkermark preliminärt fanns i Västra Götalands län och i Skåne län år 2011. Sammanlagt 913 200 hektar åkermark fanns i dessa län. Mest betesmark och slåtteräng fanns i Kalmar län med 72 500 hektar, följt av Västra Götalands samt Skåne län.

Figur D. Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2011 (preliminärt)

 

Figur E visar den procentuella andelen av åkermarken per län som ligger i träda år 2011 (preliminära uppgifter). Stockholms län har störst andel åkermark i träda, 13 %, medan Jönköpings, Skåne och Jämtlands län har minst andel åkermark i träda, mellan 1-2 %.

 

Figur E. Procentuell andel av åkermarken i träda per län 2011 (preliminärt)

 

Jämförelse mellan preliminärt LBR 2011 och preliminärt SAM 2011

Detta Statistiska meddelande är det första som bygger på ett preliminärt LBR. Tidigare års preliminära siffror har enbart byggt på de arealer som brukarna angett i sin SAM-ansökan. Jämförelser ska därför inte göras med tidigare års preliminära uppgifter, då dessa ej är helt jämförbara. Jämförelser ska istället ske med tidigare års slutliga statistik.

 

Tablå B. Jämförelse av arealer i det preliminära lantbruksregistret (LBR) 2011 och arealer som ingår i lantbrukarnas stödansökningar (SAM) 2011, Hektar

 

Preliminärt LBR 2011

Preliminärt SAM 2011

Spannmål

992 914

992 943

Baljväxter

41 044

41 045

Vall och grönfoderväxter

1 194 758

1 195 738

Potatis

27 588

27 591

Sockerbetor

39 377

39 377

Raps och rybs

99 889

99 889

Övriga växtslag

61 849

61 865

Träda

149 853

149 902

Ospecificerad åkermark

9 844

0

Summa åkermark

2 617 117

2 608 350

Summa betesmark och slåtteräng

443 987

448 953

Summa jordbruksmark

3 061 104

3 057 303