Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2011

JO 10 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Areal spannmål 2011, hektar. Preliminära uppgifter

2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2011, hektar. Preliminära uppgifter

3. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2011, hektar. Preliminära uppgifter

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2011, hektar. Preliminära uppgifter

5. Areal betesmark och slåtteräng 2011, hektar. Preliminära uppgifter

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure