Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1103

Ekologisk växtodling 2010
Omställda arealer och arealer under omställning
Organic farming 2010, converted areas and areas under conversion
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ekologiska arealer fortsätter öka

Den totala arealen jordbruksmark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2010 till knappt 439 000 hektar eller 14,2 % av den totala arealen jordbruksmark. Det motsvarar en ökning med 53 800 hektar eller 14 % jämfört med år 2009.

Ökad omställd areal men målet uppfylldes inte

Regeringens mål var att den omställda arealen vid utgången av år 2010 skulle motsvara 20 % av den totala jordbruksmarken. År 2010 uppgick den omställda arealen till knappt 329 500 hektar, vilket motsvarar 10,7 % av den totala jordbruksmarken. Målet uppfylldes således inte, men den omställda arealen ökade med nästan 26 700 hektar eller 8,8 % jämfört med år 2009.