Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Fortsatt ökning av ekologiskt brukade arealer
Den ekologiska odlingen fördelad per län
Slåtter- och betesvall är den dominerande grödan
KRAV-arealerna dominerar i nästan samtliga län

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisas uppgifter om arealer jordbruksmark (åkermark och betesmark) som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan. Redovisningen avser således odlade arealer som följer gällande EU-regelverk[1] för ekologisk produktion. I praktiken innebär det att de produkter som odlingen resulterar i antingen

-          får märkas och säljas, eller

-          är under omställning för att i framtiden få märkas och säljas

på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion och kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s  eller Demeters villkor för märkning.

I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Aranea, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Uppgifterna som ligger till grund för detta Statistiska meddelande hämtas in från ovan nämnda kontrollorgan. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att de redovisade arealerna avser samtliga arealer som följer gällande EU-regelverk för ekologisk produktion samt är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan. De arealer som redovisas i denna publikation skiljer sig därför från de arealer som är registrerade i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer.

I texten, figurer och tabeller görs jämförelser med totala arealer för riket och länen, d.v.s. totala arealer konventionell och ekologisk produktion. Dessa siffror är hämtade från Jordbruksverkets publicering av officiell statistik över jordbruksmarkens användning. Det bör påpekas att siffrorna för ekologisk produktion, p.g.a. metod- och definitionsskillnader, inte är helt jämförbara med uppgifterna över den totala arealen i riket och länen. Skillnaderna bedöms dock inte vara så stora att de påverkar jämförelserna av t.ex. andel ekologisk åker- respektive betesmark på riksnivå och länsnivå i nämnvärd utsträckning. Däremot kan resultaten på kommunnivå eller enskilda grödor påverkas.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Beskrivning av statistiken”.

Fortsatt ökning av ekologiskt brukade arealer

Jordbruksmark

Den totala arealen jordbruksmark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2010 till knappt 439 000 hektar eller 14,2 % av den totala arealen jordbruksmark (se figur A och B). Det motsvarar en ökning med 53 800 hektar eller 14 % jämfört med föregående år.

Regeringens mål var att den omställda arealen vid utgången av år 2010 skulle motsvara 20 % av den totala jordbruksmarken. År 2010 uppgick den omställda arealen till knappt 329 500 hektar, vilket motsvarar 10,7 % av den totala jordbruksmarken. Målet uppfylldes således inte, men den omställda arealen ökade med nästan 26 700 hektar eller 8,8 % jämfört med föregående år.

Under 2010 ökade arealen under omställning med 27 100 hektar eller 33 % jämfört med år 2009.

Figur A. Arealer jordbruksmark brukade med ekologiska produktions-metoder

 

 

Figur B. Andel omställd areal och areal under omställning i förhållande till total areal jordbruksmark

 

Åkermark

Den totala arealen åkermark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2010 till 337 200 hektar eller 12,8 % av den totala arealen åkermark i riket. Det motsvarar en ökning med 41 800 hektar eller 14,2 % jämfört med föregående år.

Den omställda arealen åkermark uppgick år 2010 till 253 500 hektar eller 9,6 % av den totala arealen åkermark. Det motsvarar en ökning med 20 000 hektar eller 8,6 % jämfört med föregående år.

Betesmark

Den totala arealen betesmark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2010 till 101 700 hektar eller 22,5 % av den totala arealen betesmark i riket. Det motsvarar en ökning med 12 000 hektar eller 13,4 % jämfört med föregående år.

Den omställda arealen betesmark uppgick år 2010 till 76 000 hektar eller 16,8 % av den totala arealen betesmark. Det motsvarar en ökning med 6 700 hektar eller 9,6 % jämfört med föregående år.

Den ekologiska odlingen fördelad per län

Den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i förhållande till den totala arealen jordbruksmark redovisas per län i figur C. Jämtlands och Värmlands län är de som har störst andel ekologiskt brukad areal totalt och de har även den största andelen omställd areal. Skåne är det län som har den lägsta andelen omställd mark, men även Blekinge och Västerbottens län är exempel på län med relativt sett låga andelar omställd areal. 

Figur C. Andel omställd areal och areal under omställning i förhållande till total areal jordbruksmark per län 2010

I figur D redovisas respektive läns andel av den totala arealen ekologisk odling (omställd och under omställning). Figuren visar att Västra Götalands län stod för drygt 22 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2010, samtidigt som länets totala jordbruksmark utgjorde drygt 17 % av den totala arealen jordbruksmark i riket. Detta kan jämföras med Skåne, vars totala areal jordbruksmark utgjorde drygt 16 % av den totala arealen jordbruksmark i riket, d.v.s. i nivå med Västra Götalands andel. Men Skåne stod enbart för drygt 6 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark.

Figur D. Länens andel av den totala ekologiska odlingen i riket, omställd och under omställning, 2010

I figur E redovisas andelen åker- respektive betesmark fördelad per län. Andelen betesmark inom den ekologiska odlingen uppgick totalt till 23 % år 2010. Detta kan ställas i relation till den totala andelen betesmark i riket (konventionell + ekologisk) som uppgick till 14 %.

Figur E. Åker- och betesmarkens respektive andelar av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2010

Slåtter- och betesvall är den dominerande grödan

Av figur F framgår att den ekologiska växtodlingen domineras av vallodling (inkl. frövall). År 2010 uppgick den omställda arealen vall till 154 000 hektar, vilket motsvarar 61 % av den omställda arealen åkermark. Motsvarande siffror för spannmål var 61 000 hektar respektive 24 %. Havre står för närmare en tredjedel av den ekologiska spannmålsodlingen.

Jämfört med år 2009 så minskade arealen spannmål år 2010 med 2 300 hektar eller 3,6 %, samtidigt som arealen vall ökade med 19 400 hektar eller drygt 14 %.

Figur F. Olika grödgruppers andel av den totala omställda arealen åkermark 2010.

KRAV-arealerna dominerar i nästan samtliga län

I figur G redovisas hur stor andel av arealerna i respektive län som brukades enligt KRAV:s regelverk 2010. På riksnivå är närmare 80 % av arealerna anslutna till KRAV. I de flesta län dominerar KRAV, men det finns undantag. I Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län är andelen KRAV-anslutna arealer betydligt lägre än för riket som helhet.

Figur G. Andel arealer som brukades enligt KRAV:s regelverk 2010

 

 [1] Rådets förordning EG nr 834/2007 av den 27 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91